Skillsessie: “How to be an innovator”

Datum 27 oktober 2020
Tijd: 12:45 – 14:45
Taal: Engels
Aanmelden: https://www.aanmelder.nl/120818

Digitalisering, Internet of Things, Robotisering; economische en technologische ontwikkeling zijn volop in gang en de maritieme sector blijft hier niet in achter. Welke vaardigheden heb jij straks nodig om bij te blijven? Om maritieme werknemers van nu voor te bereiden op de toekomst organiseert samenwerkingsverband Maritime Delta samen met RDM Next de skillsessies. Tijdens deze skillsessies leren we je de basis om op elke plek in jouw organisatie een innovator te zijn. 

Dus, ben jij werkzaam in de maritieme sector en wil je weten hoe jij kan bijdragen als innovatie-expert aan de transitieopgaven waar de sector voor aan de vooravond staat? Dan is dit  evenement écht iets voor jou.

Waarom zou je een innovator willen zijn?
Iedereen heeft het erover dat innovatie de sleutel is om een crisis af te wenden. Innovatie is meer dan nieuwe technologieën en start-ups, iedereen kan bijdragen door zich innovatie skills eigen te maken. Iedereen, in elke functie, kan een sleutelrol spelen. Maar hoe innoveer je en waar begin je? In deze online interactieve skillsessie ga je zelf aan de slag met een innovatie-probleem en wordt je begeleid door professionals die veel ervaring hebben met innovatie.

Organisatie
Deze sessie wordt georganiseerd door samenwerkingsverband Maritime Delta en RDM Next. Maritime Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van de Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. RDM Next helpt bedrijven om sneller en beter te innoveren. Het is hun missie om alle lagen binnen bedrijven te inspireren, in staat te stellen en te activeren.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt online plaats op dinsdag 27 oktober van 12:45 tot 14:45, tijdens het Navingo Maritime & Offshore Career Event Online.

Het aantal plekken is beperkt, dus schrijf je alleen in als je zeker bent dat je deel kan nemen.

Meld je aan: https://www.aanmelder.nl/120818

 

Terugblik workshop groene brandstoffen voor de offshore wind vloot

Op 15 oktober jl. vond de tweede online workshop plaats van het Rotterdam Offshore Wind Coalition  (ROWC) en Maritime Delta in het kader van het verduurzamen van de offshore wind vloot. Dit keer is er ingezoomd op groene brandstoffen. MARIN, Royal IHC en Shell presenteerden hun ambities voor 2030 voor een duurzame offshore wind sector.

De workshop trapte af met een drietal presentaties gevolgd door een discussie met ca. 30 specialisten uit de sector.

MARIN presenteerde hun Model Based System Engeneering waarbij een 3D model gemaakt kan worden op basis van de eigenschappen die een schip moet hebben. Aan de hand van dit model kan onder andere een inschatting van de kosten voor een dergelijk schip worden gemaakt. Royal IHC heeft meer achtergrond gegeven over hoe ze voor een bepaalde groene brandstof kiezen op basis van de classificaties die daar nu al over bekend zijn. Shell presenteerde hun plannen rondom het Crosswind project en het ontwikkelen van een waterstofproductie locatie op de tweede Maasvlakte.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat om de vloot op groene brandstoffen te laten varen er een aantal zaken moeten worden beklonken. De infrastructuur voor dergelijke bunker-, tank- of oplaadstations moet ontwikkeld worden om de vloot voldoende van brandstoffen te kunnen voorzien. Daarnaast is de huidige prijs van duurzame brandstoffen tegenover petrochemische brandstoffen te hoog om een sluitende businesscase te maken.  Verder werd vastgesteld dat het optimaliseren in de keten de innovatie gaat versnellen. Aan de oproep om samen pilots op te pakken werd dan ook breed gehoor gegeven. Ten slotte zou de sector graag zien dat de overheid met een duidelijke visie (en financiële ondersteuning) over zero emissie in de scheepsvaart naar buiten treedt.

Wilt u ook graag bijdragen aan een pilot voor het verduurzamen van de offshore wind vloot? Dan kunt u contact opnemen met Hans Kursten of Babet van der Giesen van het ROWC.

Voor overige hulp bij het versnellen van uw innovatie kunt u altijd contact opnemen met Tessa Luijben van InnovationQuarter.

innovationquarter maritime delta

Circulair ontwerpen – het win-win business model voor de bevolking, planeet en Damen

(See below for the text in English)

Onlangs volgden Jan van Ooijen, Bart Smit en ik een driedaagse workshop over circulair ontwerpen van CIRCO, een Nederlandse organisatie die het concept promoot en trainingsprogramma’s uitvoert om ondernemers en bedrijven te helpen zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken.

Wat is circulair ontwerpen? Het gaat erom producten en services te creëren die niet langer een levenscyclus hebben met een begin, een midden en een einde. In plaats daarvan zullen producten in de toekomst worden ontworpen om “opnieuw gemaakt te worden”. Het doel is dat er geen afval meer zal zijn en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. Sinds 2014 is de overgang naar een nieuwe en regeneratieve circulaire economie een verklaarde doelstelling van de EU.

Het doel van de workshop was om de deelnemers kennis te laten maken met tools die hen zouden helpen kansen te identificeren om circulair ontwerp toe te passen binnen de waardeketens van hun bedrijf, als een eerste stap om ze in detail te onderzoeken zodra ze weer aan het werk zijn. We gebruikten de Damen Ferry 2306 E3 als een geschikt onderwerp en onderzochten hoe we het ontwerpproces konden aanpassen om ze naar een meer circulaire levenscyclus te brengen. Bijvoorbeeld door na te gaan welke componenten en materialen al geschikt zijn voor recycling en die aan het einde van de levensduur van een veerboot daadwerkelijk economisch kunnen worden gerecycled.

Andere mogelijkheden die we tijdens de workshop hebben bekeken, waren onder meer het introduceren van circulaire vereisten in het ontwerp van onze veerboten en meer lokale inkoop van materialen en componenten. Een andere kans die een groot potentieel heeft voor Damen in het algemeen en voor veerboten in het bijzonder, is de overgang van rechtstreekse verkoop naar een bedrijfsmodel dat per prestatie moet worden betaald, zoals al in sommige andere sectoren wordt gebruikt. Als veerbootmaatschappij beslissen we welk product het meest geschikt is om de klus te klaren. Vanuit het ontwerp- en bouwperspectief vergroot dit de mogelijkheden voor veel meer standaardisatie en compatibiliteit aanzienlijk, evenals ontwerpen die zijn geoptimaliseerd voor aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid, demontage en hermontage. Het resultaat zijn producten van hogere kwaliteit met lagere eigendomskosten.

Het is een grote stap voorwaarts dat we nu eindelijk beoordelen welke circulaire initiatieven we al hebben binnen de Damen-groep. We kunnen dit echter niet alleen, we moeten samenwerken met onze leveranciers en klanten als we een echte en langdurige verschuiving willen maken van een lineaire naar een circulaire aanpak. Op zowel Nederlands als Europees niveau is het doel om in 2050 een 100% afvalvrije circulaire economie te realiseren.

Ons doel is om in 2025 een project op te leveren waarbij we een veerboot leveren op basis van dit prestatiebedrijfsmodel. Eerst moet er veel werk worden verzet. Onze volgende stap is om het idee verder te ontwikkelen voordat we het kunnen presenteren aan andere stakeholders binnen Damen voor input en validatie. Heeft u ideeën of gedachten, neem dan contact op met Jan van Ooijen, Bart Smit of mijzelf.

Door Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries

Recently, Jan van Ooijen, Bart Smit and I attended a three-day workshop about circular design run by CIRCO, a Dutch organisation that promotes the concept and runs training programmes to help entrepreneurs and businesses adapt to the new way of doing things.

What is circular design? Well, it’s about creating products and services that no longer have a lifecycle with a beginning, a middle and an end. Instead, in the future products will be designed to “be made to be made again”, The objective is that there will be no waste anymore with resources continually being recycled. Since 2014 the transition to a new and regenerative Circular Economy has been a declared objective of the EU.

The workshop’s objective was to introduce the delegates to tools that would help them to identify opportunities to apply circular design within the value chains of their businesses, as a first step to exploring them in detail once back at work. We used the Damen Ferry 2306 E3 as a suitable subject and explored how we could modify the design process to move them towards a lifecycle that is more circular. For example, by assessing which components and materials that are already suitable for recycling and which could actually be recycled economically at the end of life of a ferry.

Other opportunities that we looked at during the workshop included introducing circular requirements in the design of our ferries and more local sourcing of materials and components. Another that holds great potential for Damen in general and ferries in particular is moving from outright sales to a pay-by-performance business model, as is already used in some other sectors. As the ferry provider we would decide which product is most suitable to perform the job to be done. From the design and build perspective this greatly expands the scope for much more standardisation and compatibility, as well as designs optimised for adaptability, upgradability, disassembly and reassembly. The result will be higher quality products with lower costs of ownership.

It’s a big step forward that at last we are now assessing what circular initiatives we already have operating within the Damen group. However we can’t do this alone, we need to collaborate with our suppliers and clients if we want to make a genuine and long-term shift from a linear to a circular approach. On both a Dutch and European level the goal is to achieve a 100% waste free circular economy by 2050.

Our target is to deliver a project in 2021 where we supply a ferry based on this performance business model. There’s a lot of work to do first. Our next step is to develop the idea further before we can present it to other stakeholders within Damen for the input and validation. If you have any ideas or thoughts, please contact Jan van Ooijen, Bart Smit or myself.

By Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries

Maritiem Innovatie Overleg

Succesvol Intermediair maritiem Innovatieoverleg

Op donderdag 3 september vond in de Duurzaamheidfabriek in Dordrecht het maritiem intermediair innovatie overleg plaats. Na een lange tijd bijeenkomen op een passende locatie werd een waardevol moment van kennis delen en samenwerken. De aanwezige organisaties ondersteunen het maritieme bedrijfsleven en stimuleren innovatie in de regio.

Het intermediair innovatieoverleg is bedoeld voor afstemming, verbinding en kennisuitwisseling van regionale partners, intermediairs en instellingen. De deelnemers begonnen met een pitch over een innovatie waar ze mee bezig zijn of de afgelopen tijd aan hebben bijgedragen. Opvallend waren de initiatieven van verschillende partijen die inspelen op de gevolgen die de situatie rondom Corona met zich mee brengt. Elke partij sloot af met een hulpvraag voor de groep.

Rondom de thema’s energietransitie, digitalisering en human capital werden ook de kansen en bedreigingen en de eerste te ondernemen stappen met elkaar besproken.

Kansen voor energietransitie werden onder andere gesignaleerd in Nederland als kenniseconomie en daarbij vooral vernieuwend te denken. Voor digitalisering bieden nieuwe businessmodellen kans alsook de vergroting van de verdiencapaciteit door efficiëntere productie en kostenbesparing door robotisering en minder verspilling grondstoffen. Meer focus op softskills, mindset en diversiteit zijn als kans geïdentificeerd bij het thema human capital.

Meer samenwerken in de ontwikkeling en ook in de uitvoering was voor alle drie de thema’s de hoofdgemeenschappelijke deler waar de mogelijkheden liggen voor de maritieme sector.

Aanwezige partijen waren: Rijkswaterstaat, Netherlands Maritime Technology, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, InnovationQuarter/ Maritime Delta, SmartPort, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek, Deal! Drechtsteden, PortXL, MOIC, Rotterdam Maritime Services Community, TNO en Buccaneer Delft.

De Maritime Delta neemt dan ook de uitkomst van dit overleg mee in de programmering van de activiteiten in de toekomst. Heb je vragen, neem dan contact op met Tessa Luijben: tessa.luijben@innovationquarter.nl

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman op maandag 21 september

Op maandag 21 september brachten verschillende regionale bestuurders vanuit de Maritime Delta een bezoek aan het Schiedamse bedrijf Huisman. Aanleiding voor het bezoek was een (hernieuwde) kennismaking met het maritieme en offshore bedrijf en hun vele innovatie-activiteiten. Evenals een ontmoeting met de recent aangetreden CEO David Roodenburg en president Joop Roodenburg.

Huisman is een innovatief en toonaangevend (internationaal) bedrijf gevestigd in Schiedam op het gebied van onder meer maritieme en offshore equipment zoals kranen en (boor)torens. Zo worden onder andere met hun kranen, offshore windturbines geïnstalleerd en die leveren hiermee een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. Huisman is niet alleen een mooi voorbeeld van (maritieme) zelfscheppende maakindustrie in de regio, maar speelt ook een belangrijke rol in het regionaal ecosysteem van innovatieve bedrijven. Tijdens het werkbezoek werd de rijke historie van het bedrijf genoemd en de impact dat hun vestiging in de Wiltonhaven in de ontwikkeling van het gebied. Het belang van een goed nationaal en lokaal vestigingsklimaat werd hierbij nog eens benadrukt.

David Roodenburg, CEO van Huisman: “We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarin we de bestuurders konden laten zien wat innovatie in de praktijk betekent. Een van onze ‘step changing’ technische oplossingen is de ontwikkeling van speciale kranen voor de installatie van steeds grotere windturbines op zee. Door kennis en kunde in het maritieme cluster te combineren met de innovatieve kracht van Huisman, kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie.”

Aan het werkbezoek namen onder andere deel: Wethouder Rotterdam, Arjan van Gils, Wethouder Drechtsteden, Maarten Burggraaff, Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu , Wethouder Schiedam; Fahid Minhas, Voorzitter Nederland maritiem Land Rob Verkerk, Managing Director Roel de Graaf, en Hoofd Innoveren InnovationQuarter, Eefje Dekkers.

Een additionele aanleiding voor het werkbezoek was een update van het regionaal programma Maritime Delta. Dit programma zet zich in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in voor het versterken van het maritieme cluster in Zuid-Holland. Het programma Maritime Delta is tevens onderdeel van de bredere regionale positionering en samenwerking Rotterdam Maritime Capital of Europe. In het huidige programma is er een duidelijk focus op energie-transitie, digitalisering en human capital. Vanuit InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology wordt sinds 2012 i.s.m. vele partners uitvoering gegeven aan het programma. Vanwege de huidige covid-19-situatie en gerelateerde economische impact op de sector, werd vanuit het programma de nut en noodzaak belang benadrukt van het organiseren van (online) netwerk-activiteiten evenals de ondersteuning bij (financiering van) innovatie in de sector.

Fahid Minhas, wethouder Schiedam: ““Schiedam koestert de maritieme bedrijvigheid en ontwikkelingen in de sector. Leefbaarheid en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden in dichtbevolkte havensteden. Dat vraagt om visies en wederzijds begrip, om het beste van beide werelden te bewerkstelligen”

Het bezoek aan Huisman werd treffend afgesloten met een rondleiding langs de schepen en werkzaamheden in de haven. Hierbij werd nog eens het innovatieve karakter duidelijk van Huisman , en de cruciale bijdrage die zij leveren aan werkgelegenheid in de regio als ook de energietransitie van Nederland en daarbuiten.

SMASH gelanceerd op maandag 21 september 2020

Minister van Nieuwenhuizen ( IenW) geeft startsein Nederlands Forum Smart Shipping

Veiliger en duurzamer varen

Maandag 21 september heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein gegeven voor een unieke samenwerking op het gebied van smart shipping. In de Kooren Terminal in Rotterdam lanceerde zij in aanwezigheid van alle betrokken maritieme partijen het Nederlands Forum Smart Shipping. In dit forum gaan marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping. Tijdens de starthandeling van het forum waren er al enkele verschillende typen smart ships te zien. De minister en andere aanwezigen kregen zo alvast een voorproefje van de vergaande mogelijkheden van deze slimme en (deels) autonoom varende schepen.

Verregaand geautomatiseerd varen mogelijk maken
In aanwezigheid van alle initiatiefnemers van het forum, nam Minister Cora van Nieuwenhuizen het logo van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) aan vanuit een autonoom varend schip. Dat droeg ze over aan Rob Verkerk, directeur van Nederland Maritiem Land, de organisatie waar het forum straks is gehuisvest. Daarbij sprak ze uit wat het belang smart shipping is voor Nederland: “Smart shipping is een ‘containerbegrip’. Het gaat over een nieuwe generatie zee- en binnenvaartschepen die duurzamer zijn dan de huidige, over onbemande vaartuigen voor gevaarlijk werk in havens, over geautomatiseerde
goederenoverslag. Het gaat over innovaties die de stap naar efficiënter en schoner transport over water nog aantrekkelijker maken. De wereldwijde maritieme koppositie van Nederland is niet vanzelfsprekend. Die zullen we samen moeten verdedigen. SMASH! is een daarvoor een goed initiatief.”

Rob Verkerk nam het logo in ontvangst met de woorden: “Nu het initiatief SMASH!, en dus het forum, niet meer alleen van de overheid is maar van ons allen, is het een uitzonderlijke samenwerking in mijn ogen. We creëren hiermee slagkracht om innovaties op het gebied smart shipping in Nederland te  versnellen en zo op dit gebied toonaangevend te worden en te blijven”.

Om duidelijk te maken hoe divers de toepassingen van smart shipping zijn waren er al vijf verschillende voorbeelden van “smart ships” te zien op het lanceringsevenement. De slimme schepen RT Borkum, CityBarge, RPA-3, VO:X Metiri en de MS AURIS waren present om de aanwezigen de mogelijkheden van deze zeer verschillende schepen en technologie te laten zien. Voor de CityBarge, een autonoom vaartuig dat in een pilotproject goederentransport in de binnenstad van Leiden gaat verzorgen was het zelfs de publieke onthulling. De RT Borkum is een sleepschip dat op afstand bestuurd kan worden. Ook experimenteert het momenteel met autonome functies. De varende drone VO:X Metiri wordt onder andere ingezet om bodemmetingen te doen op plekken waar bemande voertuigen niet kunnen komen. De RPA 3 is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam dat ook zonder kapitein kan varen en die onder andere de waterdiepte in de haven in beeld kan brengen. De MS AURIS is een vaartuig van onderzoeksinstelling Marin waarop autonome technieken in praktijk getest worden.

Gezamenlijke ambitie
In SMASH! werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan de ambitie om Nederland een toonaangevend land op het gebied van smart shipping te maken. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.

Activiteiten die het forum gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, dit uit zich in een gezamenlijke roadmap, overleg en het samen uitvoeren van projecten.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, NMT, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

Met smart shipping wordt scheepvaart veiliger, duurzamer en economisch rendabeler Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen.

Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Nieuwe technieken geven nieuwe kansen, zowel voor de maakindustrie als voor de transportindustrie. En het maakt scheepvaarttoepassingen mogelijk op gebieden waar dat nu nog niet mogelijk is. Smart shipping draagt bij aan een duurzamere scheepvaart door efficiënter en zuiniger varen, maar ook via het overnemen van vervoerstaken van modaliteiten die minder duurzaam zijn. Ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Navingo Career Event 2020

Navingo Career Event extends to 2-day event

On 27 and 28 October 2020 the Navingo Career Event takes place for the fourteenth consecutive year. For the first time in a new location: RAI Amsterdam.

In this special year the organization is extending this event to two days. Various maritime, offshore and energy companies will present themselves to active and latent jobseekers. Every year many professionals and starters from various backgrounds and of various levels visit the (previously called) Maritime & Offshore Career Event.

Filling vacancies
The Navingo Career Event draws both jobseekers and networkers. For the companies present this means that they can directly have conversations with future colleagues. Within two days companies can collect dozens of interesting profiles for various open vacancies. On the informal exhibition floor vacancies can be filled immediately. Naturally Navingo and RAI Amsterdam will make sure the Navingo Career Event can be held in a safe manner.

Double chances
Moreover, Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC), Navingo’s B2B exhibition takes place at the same time at RAI Amsterdam. For those who are interested in the sector, can get to know companies and markets from all different sides: what it’s like to work there, what they do exactly, what is necessary and how companies from the sector handle innovations. Various companies are therefore partner of both events: for example Alewijnse Marine, Boskalis, Deme Offshore, Huisman Equipment, Damen Shipyards and Rolldock Shipping.

Deploy skills
Nathalie de Jongste, Marketeer at Navingo sees that there is a strong, lasting need for motivated personnel with specific abilities. “We notice that companies are looking for people with skills that can be deployed in this industry. Abilities such as flexibility, creativity, the ability to analyze data critically, the will to innovate and digital skills. You really don’t have to have a background from this sector to have a great match with these companies. That’s the type of visitor we consciously attract.” 

Matchmaking
In the run up to the Navingo Career Event, participating companies are also able to invite candidates for a one-on-one conversation on the exhibition floor. “We are using the latest technology so that the matching takes place based on the unique profile of the visitor. This is why conversations of a high level take place during the event”, says Nathalie de Jongste. As participating company, it’s also possible to present on stage or organize a workshop.

Meet future colleagues
Do you want your company to be noticed by (young) professionals and potentials and meet the most interesting candidates face-to-face? Contact Navingo through sales@navingocareer.com or call: +31 10-209 2600 and become a partner of the Navingo Career Event.

More information? Check https://werkgevers.navingocareer.com/career-event/information/ and become a partner.

Leo Blankenstein

Veertig jaar vernieuwen bij VAF Instruments

Na veertig jaar dienst en een indrukwekkende loopbaan bij VAF Instruments BV gaat algemeen directeur Leo Blankenstein deze maand met welverdiend pensioen.

Het bedrijf uit Dordrecht is al sinds 1938 toeleverancier van meet- en regelapparatuur, inmiddels voornamelijk voor de maritieme sector. Dankzij een innovatief karakter blijft VAF Instruments zich voortdurend aanpassen aan de steeds veranderende vraag van de scheepvaart. Begonnen als voorraadbeheerder klom Leo op tot algemeen directeur bij de marktleider op het gebied van maritieme sensoren en meetsystemen. We vroegen hem welke innovaties en crises hij in veertig jaar meemaakte en hoe VAF Instruments zich blijft voorbereiden op de toekomst.

Via welke stappen bent u gekomen waar u nu staat?

‘Dat is een apart verhaal. In mijn jeugd wilde ik mijn boterham verdienen in de muziek. Die droom pakte niet zo succesvol uit. Ik was 25 en kreeg meer materiële behoeften, dus ging ik op zoek naar een vaste baan met meer zekerheid. De banen lagen niet voor het oprapen aan het begin van de jaren 80 en ik was blij dat ik ergens aan de slag kon. Ik begon bij VAF als voorraadbeheerder en klom van daaruit op naar logistiek management, productontwikkeling, marketing en sales en uiteindelijk naar de functie van algemeen directeur. Het mooie aan VAF vind ik dat het een heel specialistisch bedrijf is. We hebben veel medewerkers die beschikken over specifieke kennis van de producten en de daarbij behorende toepassingsmogelijkheden voor de scheepvaart. Die unieke kennis en ervaring maakt het mogelijk om te blijven innoveren.’

Wat is volgens u kenmerkend aan het bedrijf?

‘Onze omzet bestaat voor 95 procent uit verkoop aan de buitenlandse maritieme industrie. We zijn dus heel internationaal georiënteerd en tegelijkertijd regio-gebonden. In het gebied Rotterdam en Drechtsteden gebeurt ontzettend veel op scheepvaartgebied. Doordat we daar middenin zitten, weten we waar de scheepvaart behoefte aan heeft en zien we kansen voor nieuwe producten. Die we vervolgens snel op de markt kunnen brengen.’

Welke grote innovaties heeft u meegemaakt in uw tijd bij VAF Instruments?

‘De afgelopen veertig jaar is er veel geautomatiseerd, zowel op het gebied van administratieve processen als productiemethoden. Robots maken een nieuwe vorm van productie mogelijk en er zijn veel nieuwe materialen beschikbaar gekomen. Van huis uit is VAF leverancier van sensoren en meetsystemen voor de maritieme sector, maar de laatste jaren zijn we ook meetgegevens gaan verzamelen ten behoeve van data-analyse en -verrijking. Het verzamelen van data is niet zo ingewikkeld, maar op het gebied van analyse en optimalisatie hebben we enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Dat komt doordat we altijd investeren in goed opgeleide mensen die de nieuwste technologieën beheersen. Zo groeide VAF van sensorleverancier uit tot systeemleverancier.’

Op welke manier draagt die transitie bij aan de scheepvaart en meer in het algemeen aan de maatschappij?

‘Net als in veel andere sectoren speelt in de scheepvaart al jarenlang het energievraagstuk. Wil je het energieverbruik van een zeeschip verlagen, dan kun je drie dingen doen: het rendement van de hoofdmotor optimaliseren door tijdig onderhoud, het rendement van de scheepsschroef optimaliseren of de aangroei aan de romp beperken. Onze meetsystemen bevinden zich in het voortstuwingssysteem van het schip en verschaffen informatie over de conditie van motor, romp en schroef. Dit inzicht draagt bij aan een efficiënter verbruik van brandstoffen en dus aan een lagere CO2-uitstoot. En bovendien aan een kostenbesparing voor de scheepseigenaren en rederijen, want brandstofkosten vertegenwoordigen ruim 60 procent van de totale operationele kosten. Daarmee dragen onze meetsystemen bij aan een flinke kostendaling voor zeetransport.’

De afgelopen veertig jaar heeft u meerdere crises meegemaakt. Welke waren dit en hoe gaat VAF Instruments daarmee om?

‘We hadden natuurlijk 9/11, de bankencrisis in Amerika, de financiële crisis in Griekenland en recent de coronapandemie. In zulke situaties is het van belang dat je bedrijf financieel gezond is en kan meebewegen met mondiale ontwikkelingen. De mogelijkheid om je te focussen op andere markten of toepassingen is dan cruciaal. En in 2009 hadden we een interne crisis toen het volledige bedrijfspand afbrandde. We moesten tijdelijke huisvesting en een nieuwe permanente bedrijfsruimte vinden en ondertussen de productie zo snel mogelijk weer opstarten. De medewerkers werden verdeeld in teams met eigen taken en bevoegdheden. Al snel bleek dat het veel opleverde om mensen vrijheid te geven. Dankzij die flexibele aanpak waren onze snellopende producten al twee maanden na de brand weer leverbaar.’

Hoe zorgt VAF Instruments dat het ook na uw vertrek blijft innoveren?

‘Innovatie begint bij goed luisteren naar je klanten. Vervolgens zoek je voor de problemen een oplossing. Onze klanten streven al jarenlang naar efficiëntere en schonere scheepvaart, dus zoeken we naar manieren om dat mogelijk te maken. We hebben veel gesprekken met scheepseigenaren en passen op basis daarvan onze producten en software aan. Ook in de toekomst blijven de mensen bij VAF voortdurend met klanten in gesprek en op basis daarvan blijft VAF producten ontwikkelen en vernieuwen.’

Hoe verwacht u dat de digitalisering zich in de scheepvaart verder zal ontwikkelen?

‘Door het verzamelen, analyseren en koppelen van informatiebronnen zijn er de laatste jaren enorme stappen gezet. Die zijn met name gericht op het optimaliseren van de drie voorstuwingsonderdelen: de hoofdmotor, de romp en de schroef van het schip. Maar er is veel meer mogelijk als we verder denken. Zo kun je ook gebruikmaken van de weersomstandigheden, zeestromingen, getijden en logistieke informatie. Ik verwacht dat zulke methoden zullen leiden tot verdere integratie van systemen, met een enorm besparingspotentieel.’

Welke samenwerkingsverbanden zou u graag zien ontstaan rond de maritieme sector?

‘Met name die tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Op het gebied van informatica, data-analyse en wiskundige methoden heeft Nederland een hoog kennisniveau. Om dat te behouden is het van belang dat het onderwijs aandacht besteedt aan de nieuwste technologieën en studies op deze gebieden. Er zullen dan meer start-ups ontstaan die zich daarmee bezighouden. Die bieden interessante kansen voor de sector, want door optimalisatie van de algoritmes en softwaresystemen kun je de scheepvaart efficiënter inrichten. Het is dan ook van groot belang dat we bedrijven die innovaties aanjagen binnen onze landsgrenzen houden.’

Rotterdam is al jarenlang de maritieme hoofdstad van de wereld. Wat denkt u dat nodig is om die leidende positie te behouden?

‘In de eerste plaats goed inspelen op de steeds strengere internationale regelgeving, die ervoor moet zorgen dat schepen efficiënter en schoner gaan varen. Ten tweede is een efficiëntieslag nodig om havens en schepen beter te benutten door een goede logistieke afstemming van vraag en aanbod. Dat maakt de scheepvaart schoner, wat tijd en geld scheelt én het milieu spaart.’

Wat gaat u doen als u met pensioen bent?

‘Wat ik al deed vóór ik begon bij VAF: meer muziek maken. Ik speel klassiek gitaar en wil dat nu ook in ensembles gaan doen, daar had ik naast mijn baan niet genoeg tijd voor. En het zal je niet verbazen dat ik een bootje heb. Daar ga ik straks veel mee varen. Op de planning staat in ieder geval een reis naar de Oostzee, richting Denemarken.’

Rijk en regio starten onderzoek naar uitbreiding van de haven Werkendam

Florerende binnenvaarthaven

De binnenvaarthaven van Werkendam is onderdeel van de Maritime Delta. Gelegen aan de Merwede, heeft de haven van Werkendam uitstekende verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Mede door de gunstige ligging heeft zich hier een vooraanstaand innovatief scheepvaartcluster gevormd, gericht op beheer, onderhoud en afbouw van binnenvaartschepen. Daarnaast bevinden er zich belangrijke bedrijven voor schepen ten behoeve van zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij en waterbouw. Tenslotte is Werkendam de op twee na belangrijkste thuishaven voor binnenvaartschippers in Nederland. De haven is volledig benut. Om vertrek van bedrijven te voorkomen, is uitbreiding van de haven op korte (<2025) en middellange termijn noodzakelijk (rond 2030).

Stapsgewijze uitbreiding

Op korte termijn wil de gemeente Altena in goed overleg met de ondernemers een insteekhaven aan de Biesboschhaven Zuid realiseren. De beoogde locatie betreft het terrein van de voormalige mengvoederfabriek en directe omgeving ten oosten van de Biesboschsluis (zie kaartje). Het gaat in totaal om een servicehaven met een omvang van circa 135 x 50 meter. Het is een eerste stap, eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er behoefte is aan 2600 meter extra kaderuimte. Als tweede stap moet een uitbreiding van de haven rivierinwaarts een einde maken aan het nijpende plaatsgebrek.

Indicatie plangebied insteekhaven Biesboschhaven Zuid Werkendam.

Combineren van opgaven

Naast de noodzaak voor uitbreiding van de haven zijn er nog andere belangrijke riviergebonden opgaven vanuit zowel Rijksoverheid, provincies en Waterschap Rivierenland. Het gaat hierbij onder meer om waterveiligheid (rivierverruiming en dijkversterking), overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, waterkwaliteit in de rivieren en natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De ambities van de overheden zijn op initiatief van de gemeente Altena verwoord en verbeeld in een brochure. Om riviergebonden opgaven gezamenlijk en in samenhang op te pakken is het nationale Programma Integraal Riviermanagement vorig jaar gestart. Werkendam is binnen dit programma aangewezen als pilotstudie.

MIRT-Onderzoek

Het Rijk, regio (provincies, waterschap) en gemeente Altena hebben afspraken gemaakt om de opgaven en kansen in het gebied rond Werkendam-Sleeuwijk gezamenlijk te onderzoeken in een MIRT-onderzoek. Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het MIRT-onderzoek Werkendam zal onder meer inzicht geven in het toekomstperspectief voor de haven. Dit wordt onder meer bekeken vanuit de rol van Werkendam in de bredere context, namelijk de Maritime Delta. Het MIRT-onderzoek geeft tevens inzicht in de kosten en de financieringsmogelijkheden. Op basis van het onderzoek zullen betrokken overheden in juni 2021 duidelijkheid geven of en op welke wijze er een vervolg komt.

Maritime Delta blog juni: Het Maritiem TechPlatform gaat voor een opschaling

Het Maritiem Techplatform – Volle vaart vooruit! Samen innoveren in de maritieme sector.

Vanuit het Maritiem Tech Platform zitten we, ondanks de corona-crisis, niet stil. Orderportefeuilles zijn nu nog goed gevuld, maar lopen mogelijk straks terug. De opschaling subsidie aanvraag vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de publiek private samenwerking die daaruit voortvloeit is daarmee een extra kans om bedrijven te ondersteunen in relatie tot het thema digitalisering in de Maritieme sector. Op 20 mei jl. hebben STC en Da Vinci College in samenwerking met adviesbureau Birch een succesvol webinar georganiseerd inzake digitalisering in de maritieme sector. Ruim 35 bedrijven en partners zoals overheid, brancheorganisaties en onderwijs gingen online met elkaar in gesprek over samen kansen benutten, de rol die het Maritiem Tech Platform hierin kan spelen en wie concreet een bijdrage aan deze activiteiten kan leveren. Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete en mooie opbrengsten, zie onderstaande afbeelding.

Inhoudelijk zien we dat de maritieme sector voor grote veranderingen staat waarin digitalisering en automatisering een steeds belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker in de computer gedaan (digital twin); zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud. Digitalisering vraagt om innovatie bij de bedrijven maar ook binnen het onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om de studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan, wat ook aandacht vraagt voor de sociale competenties van zowel studenten als werknemers.

Dit leidt tot een aantal concrete ideeën om het maritieme onderwijs mee te laten innoveren met het bedrijfsleven. MTP zet met deze opschaling in op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen en digitale leermiddelen. Bovendien willen we als platform meer bekendheid in de regio creëren zodat bedrijven ons gemakkelijker weten te vinden met hun projectvragen omdat we zien dat er nog niet voldoende bekendheid in de regio is met ons initiatief.

Ons doel voor de toekomst is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de Maritieme Digitalisering. Deze samenwerking is erop gericht om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven zodat ze in een wereld die steeds meer digitaal wordt van waarde zijn en blijven. Het platform biedt een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert de aansluiting op het bedrijfsleven en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en haar studenten. Het Maritiem Techplatform verbind de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Werkendam aan elkaar. Vanuit Maritiem Delta wordt dit initiatief ondersteund met een kwartiermakersbijdrage. Deze kwartiermaker gaat de uitvoering van het project en de samenwerking tussen partijen aanjagen.

We zullen u graag via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op het www.maritiemtechplatform.nl.