Rotterdam Mainport Institute Maritime Delta

En de winnaar is…

Het Prakijk-Integratieproject (PI-project) van alle derdejaars studenten van Rotterdam Mainport Institute werd dit collegejaar afgesloten met een webinar. Alle studentengroepen hebben aan een jury (met o.a. Marnix Krikke) pitches gegeven van hun innovatieve multidisciplinaire projecten.

Door de jury is er niet één, maar zijn er twee projecten tot winnaars benoemd:

·      Plastic Soup Project van studenten Bryan A.E. Agunbero, Joey de Boe, Cathalijn Quint, Yannick Udogaranya en Tim Versteegh in samenwerking met Kenniscentrum Duurzame HavenStad.
Bij dit project werd wordt onderzoek gedaan naar het opvangen en verwerken van afvalplastics, die voorkomen in het water. Hierbij wordt er gekeken naar verschillende opvangsystemen en worden deze met elkaar vergeleken om hierbij te bepalen wat de beste toepassing is. Voor het verwerken wordt gekeken wat de beste mogelijkheid is, waarbij kosten, milieu en efficiëntie een grote rol spelen.

·      Energy Boat van studenten Abel Hakvoort, Dennis Kleijwegt, Jesse Koreman, Tom Koffeman en Tonny Oosterwijk in samenwerking met Oceanco.
Bij dit projec wordt een cockpit en voortstuwing gebouwd die gaat deelnemen aan de Monaco Energy Boat Challenge. Hiervoor is een team aangewezen voor onderzoek/optimalisatie van de voortstuwing en een team voor het ontwerp van de cockpit die tussen twee drijvers komt te liggen. Deze Challenge gaat vooral om duurzaamheid en innovatie. Aan het ontwerp van de cockpit zijn een aantal eisen gesteld, zo hebben de drijvers, waar de cockpit tussen wordt bevestigd, vaste afmetingen. Hiernaast is er een gewichtscriterium dat eist dat het totale ontwerp, inclusief bestuurder, niet zwaarder mag zijn dan 270 kg. Verder zijn er nog praktische regels voor het waarborgen van veiligheid en uitvoerbaarheid. Om het gewichtscriterium te behalen is er samen met de opdrachtgever een richtlijn afgesproken voor het leeggewicht van de cockpit van 25 kg.

Tijdens de webinar heeft een gastspreker van Instituut voor Faalkunde (Saakje Bakker) een presentatie gegeven over o.a. de weerbaarheid, flexibiliteit en groeimindset in verschillende processen en gedrag.

De voorbereidingen van een volgend PI-project starten weer na de zomervakantie. Mochten er interessante en relevante maatschappelijk vraagstukken zijn die gerelateerd zijn aan data en duurzaamheid, horen wij dat natuurlijk graag, zodat wij die weer kunnen opnemen in het aanbod naar de studenten en docenten voor de PI onderzoeken van volgend jaar.

Hopelijk volgend jaar weer een live event!

Duurzame Tour Maritime Delta

De Duurzame Tour 16 en 18 November 2021

For English please scroll down

Een aantal initiatiefnemers (KNVR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta/ InnovationQuarter) organiseren op 16 november offline en op 18 november online, een tweedaagse ‘Duurzame Tour’ gericht op het verduurzamen van de zeescheepvaart.

Er zijn veel reders met duurzaamheidsvraagstukken zoals emissieloos varen; alternatieve brandstoffen of walstroom, plasticgebruik verminderen en bevordering van de biodiversiteit. Het ontbreekt deze potentiële launching customers echter vaak aan tijd om kennis te maken met innovaties die hier een oplossing voor bieden. Dus heeft uw bedrijf een innovatie of technologie voor bovenstaande vraagstukken of bent u een reder die op zoek is naar een duurzame oplossing, neem dan deel aan de tour en kom in contact met potentiële launching customers.

Daarnaast willen we de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector in de kijker zetten en laten zien dat deze wereldwijd voorop loopt in het ontwikkelen en toepassen van duurzame technologieën.

Op 16 november gaan we op 2 locaties in Nederland, in Zuid Holland/Rotterdam en Noord Nederland/Den Helder, parallelle sessies organiseren waarbij toeleveranciers hun innovaties kunnen presenteren aan 3-4 rederijen.  Op 18 november zal de online versie plaatsvinden, waarbij u kennis maakt met de reders in de andere regio.

Er zijn al geïnteresseerde reders die voornamelijk op zoek zijn naar:

  • Operationele efficiëntie
  • Alternatieve brandstoffen/voorstuwing, batterijen
  • Duurzame brandstoffen/zero emissie voor retrofitten en nieuwe schepen
  • Verminderen van uitstoot van generatoren aan boord
  • Vermindering van plasticgebruik
  • Bevordering van biodiversiteit door een verminderde milieu-impact

Heeft u een van een van deze oplossingen en bent u geïnteresseerd om deze te presenteren tijdens de Duurzame Tour? Of bent u een reder met een of meerdere van bovenstaande vraagstukken? Neem contact op met Tessa Luijben of meld u aan voor deelname aan de Duurzame Tour 2021. Houd onze agenda in de gaten voor het laatste nieuws.

The Sustainable Tour 16 and 18 November

A number of initiators (KVNR, NMT, Stichting De Noordzee, Maritime Delta / InnovationQuarter) are organizing a two-day ‘Sustainable Tour’, aimed at making maritime shipping more sustainable on 16 November (offline) and 18 November (online).

There are many shipowners with sustainability challenges such as zero-emission shipping; alternative fuels or shore power, reducing plastic use and promoting biodiversity. However, these potential launching customers often lack time to get acquainted with innovations that offer a solution. So if your company has an innovation or technology for the above issues or if you are a shipowner looking for a sustainable solution, join the tour and get in touch with potential launching customers.

In addition, we want to promote the innovative power of the Dutch maritime sector and show that The Netherlands is global leader in the development and application of sustainable technologies.

November 16th we will organize parallel sessions at two locations in the Netherlands, in South Holland/Rotterdam and North Netherlands/Den Helder. Suppliers can present their innovations to three to four shipping companies. The online version will take place November 18th during which you will get to know the shipowners in the other region. There are already interested shipowners who are mainly looking for:

– Operational efficiency

– Alternative fuels/propulsion, batteries

– Sustainable fuels/zero emissions for retrofits and new ships

– Reducing emissions from onboard generators

– Reduction of plastic use

– Promoting biodiversity through reduced environmental impact

Do you have one of these solutions and are you interested in presenting it during the Sustainable Tour? Or are you a shipowner experiencing one or more of the above issues? Please contact Tessa Luijben. Sign up via this page.

In gesprek met Audrey Ernst, onze kwartiermaker voor Maritiem TechPlatform

Wil je een kleine introductie over jezelf geven?
Ik werk als innovatieregisseur bij de afdeling Innovatie & Onderwijsontwikkeling (I&O) van STC Group.  Van huis uit ben ik Arbeids- en Organisatiepsycholoog en ik werk al  20 jaar bij STC Group. In mijn functie mag ik mijn twee passies, menselijk gedrag en stimuleren van innovatief denken, combineren. Naast mijn werkzaamheden als innovatieregisseur mag ik ook de rol vervullen van kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform. STC Group en Da Vinci College leiden samen een geweldig consortium waarin 38 partijen met elkaar samenwerken aan het versterken van het menselijk kapitaal in de maritieme sector in de regio Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam.

Wat is het Maritiem TechPlatform?
Het Maritiem TechPlatform (MTP) is een plek waar alle betrokken partijen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Het doel van de samenwerking is namelijk om een nieuwe generatie mensen goed op te leiden voor het bedrijfsleven en de huidige generatie mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen zodat ze in een wereld, die steeds digitaler wordt, van waarde zijn en blijven.

De maritieme sector staat voor grote veranderingen waarin digitalisering en automatisering een belangrijkere rol spelen. Zo wordt het ontwerp en de ontwikkeling van schepen steeds vaker digitaal gedaan, zijn alle apparatuur en machines op een schip aan elkaar gekoppeld waardoor data verzameld kan worden voor bijvoorbeeld predictive maintenance en worden vr-brillen ingezet om de monteur aan boord van een schip op afstand te helpen bij het onderhoud.

Digitalisering vraagt om innovatie bij  bedrijven en binnen het onderwijs. Het is ook  belangrijk om  studenten en medewerkers voor te bereiden om op een goede manier met deze ontwikkelingen om te  gaan, dat er aandacht is voor de sociale competenties en een innovatieve mindset. Ons doel is dan ook dat het Maritiem Techplatform het platform wordt voor innovatieve maritieme samenwerking in de regio met als hoofdthema het vergroten van de maritieme digitalisering. Het motto daarbij is slim, schoon en samen.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent en hoe pakken jullie dat dan aan?
Om bij de wereldtop te blijven horen moet de maritieme sector in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden (waaronder Hardinxveld-Giessendam) en Werkendam innoveren. Er moet duurzaam, efficiënt en toekomstbestendig geproduceerd worden. Goed opgeleide mensen zijn noodzaak. Dit betekent dat digitalisering een centrale rol moet krijgen in de opleiding van de nieuwe generatie.

Dit doet het MTP door te investeren in hybride leeromgevingen, het stimuleren van professionalisering en onderzoek en het werken aan de competenties van de medewerker van de toekomst (onderwijs) rond het thema digitalisering in de gehele ship life cycle.

De urgentie blijkt ook uit de toekenning van de subsidie die we hebben gekregen onder de RIF-regeling van de overheid.

Door digitalisering is het ontwerpen doelmatiger het bouwen efficiënter  en de exploitatie slimmer en schoner. Omdat we dit samen met bedrijven doen, komen studenten en medewerkers vroegtijdig en veelvuldig in aanraking met de huidige technologische ontwikkelingen en komen ze als goede vakmensen op de arbeidsmarkt.

Wat zijn de kansen voor de maritieme sector?
Met de innovaties en de samenwerking kan Nederland de concurrentiepositie als leidend land in de maritieme sector  behouden,  verstevigen en ontwikkeling stimuleren.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Ik ben een optimist pur sang en hou absoluut niet van denken in belemmeringen. Dit betekent niet dat ik niet kritisch ben – innovatie mag  best schuren -, maar deze kritiek moet niet een proces frustreren of de energie eruit halen. Graag buig ik kritiek  om naar een win-win situatie en vertaal deze naar constructieve oplossingen en kijk ik naar wat er wel kan. Het samenbrengen van mens en technologie vind ik het mooiste wat er is omdat ze elkaar zo goed kunnen aanvullen. Vaak genoeg worden ze nog behandeld als twee gescheiden werelden. Hoe mooi is het als je het beste uit mens én organisatie kunt halen door het menselijk kapitaal te vergroten en een verandering in de mindset te bewerkstelligen. Een innovatieve mindset leidt tot  ontwikkeling van talent, vergroten van een veiligheidscultuur, bewustzijn en een duurzame verandering van gedrag. Dan komt voor mij alles samen en  is de puzzel compleet.

Waar kom jij je bed voor uit?
Plezierig samenwerken in het maritiem ecosysteem in Nederland. Met elkaar iets moois ontwikkelen, warme contacten onderhouden en elkaar aanvullen en versterken. Ben Tiggelaar hoorde ik deze week in een webinar zeggen “dat je meer moet worden zoals je bent op je beste moment” en ik dacht op dat moment, dat is exact wat mij drijft: werk en opleiding moeten energie geven en je moet nieuwsgierig zijn om meer te weten en te durven.

Hoe heeft de kwartiermakersbijdrage geholpen bij deze doelen?
Het project had een aanjager en verbinder nodig die samen met een team van STC Group, Da Vinci College en de betrokken partijen optrok om deze innovatieve verdiepings- en verbredingsslag samen te maken. Door, of eigenlijk dankzij, de corona crisis hebben we zeer intensief een op een-gesprekken gevoerd met partijen, waardoor er niet alleen een mooie band is ontstaan, maar ook een divers en betrokken consortium en een goed plan van aanpak.

Nu het project daadwerkelijk gegund is blijf ik nauw betrokken en ondersteun ik de projectmanagers om innovatie in de werkpakketten aan te jagen. Daarnaast zal ik bijdragen aan het organiseren, faciliteren en ondersteunen van samenwerkingsbijeenkomsten, ben ik de contactpersoon voor de partners en andere partijen, zoek ik afstemming met bestaande initiatieven op het gebied van leren, ontwikkelen en digitalisering en volg ik de trends over digitalisering in de maritieme sector.

Hoe ga jij daaraan bijdragen?
Mijn rol als kwartiermaker van het Maritiem TechPlatform is erop gericht om de contacten binnen ons consortium van bedrijven, instellingen en overheden te versterken en de behoeftes van alle partijen te vertalen naar doelen binnen het Maritiem TechPlatform zodat we met onze activiteiten de maritieme maakindustrie in de regio kunnen versterken en ondersteunen.

We hebben rond het  thema  maritieme digitalisering verschillende partijen bij elkaar gebracht, van startups, AR/VR bedrijven, scheepsbouwers, brancheverenigingen, leveranciers, gemeenten, studenten, onderwijsinstellingen en medewerkers.  Samen gaan we innovatieve projecten uit voeren, van elkaar leren en kennis delen.

Natuurlijk doe ik het niet alleen. In de projectgroep zitten ook projectleiders Nicole van Spronsen en Marieke van Halm en subsidieadviseur Els Oprel.

Daarnaast is mijn rol in dit project mogelijk gemaakt door de kwartiermakersbijdrage van Maritime Delta en ben ik zeer blij dat ik hiermee mijn steentje bij kan dragen aan onze mooie maritieme sector.

Heb je vragen?  Wil jouw bedrijf ook aanhaken? Heb  je een inspirerend innovatievraagstuk dat om uitvoering vraagt? Of wil je gewoon  kennismaken en/of op de hoogte blijven van de ontwikkelingen: leg contact via LinkedIn, mail (a.e.w.g.ernst@stc-r.nl) of bel 06-30962305.

 

Audrey Ernst Maritime Delta

Marieke, Audrey, Els en Nicole juichten toen de RIF-aanvraag gegund werd.

Navingo Career Event 2021 Maritime Delta

Navingo Career Event 2021

Op 26 en 27 oktober 2021 vindt voor het vijftiende achtereenvolgende jaar het Navingo Career Event plaats. Het event maakt onderdeel uit van Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) en wordt in RAI Amsterdam georganiseerd. In samenwerking met bedrijven, supporting partners en opleidingsinstituten organiseert Navingo hét event voor carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energiesector.

Door aan het Navingo Career Event deel te nemen, komt u in contact met een breed scala aan kandidaten, van starters tot senior professionals. U brengt uw vacatures onder de aandacht bij een groot, relevant publiek. Naast het vervullen van vacatures versterkt u door deelname ook uw werkgeversmerk.

Het tweedaagse Navingo Career Event vindt plaats op de uitgebreide beursvloer en in de conferentiezalen van RAI Amsterdam, op de gezamenlijke beursvloer van OEEC. Als aanvulling worden er ook online programmaonderdelen georganiseerd.

Samen ambities realiseren
Door aan het Navingo Career Event deel te nemen op 26 en 27 oktober kunt u gericht werven voor uw vacatures, kwalitatief matchen en kandidaten persoonlijk uitnodigen. Daarnaast heeft u een platform om uzelf als kennisorgaan en aantrekkelijke werkgever te positioneren.

Klik hier en bezoek de website van het Navingo Career Team voor alle informatie over het Navingo Career Event 2021.

 

Jan Terlingen 845 x 684 Maritime Delta blog

Blog: Het belang van digitalisering

Jan Terlingen is sinds 1 december van 2020 als Business Developer Smart Manufacturing in de Drechtsteden actief bij InnovationQuarter, de ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hij richt zich daarbij op de maakindustrie waar digitalisering en automatisering cruciale thema’s zijn om concurrerend te blijven. Met een technische-commerciële achtergrond is Jan zijn loopbaan gestart in de brancheorganisatie hoek waar hij samenwerkingsprojecten heeft geleid op het gebied van gasturbine technologie. Vervolgens heeft hij zich binnen de luchtvaartsector 3 jaar voltijd gestort op succesvol innoveren door digitalisering, automatisering en duurzaamheid in de maakindustrie. Hij legt uit waarom digitalisering niet alleen een buzzword is, maar een cruciaal focusgebied hoort te zijn voor elke organisatie.

Waarom is digitaliseren belangrijk en urgent?
Je hebt containerbegrippen en je hebt CONTAINERBEGRIPPEN. Digitalisering beloofd bedrijven enorm veel voordelen te bieden, mits het behapbaar gemaakt kan worden. Het cruciaal om nu met digitalisering aan de slag te gaan. De waarde van data (analyse) wordt namelijk steeds vaker ingezien. Ook door klanten, leveranciers en andere partijen in waardeketens. Het benutten van data kan zeer waardevolle informatie opleveren voor klanten en dus vercommercialiseerd worden. Doe jij het niet? Dan doet een concurrent het wel. Daarnaast kan het benutten van data intern en extern gerichte processen sterk verbeteren afhankelijk van waar het bedrijf op wil sturen. Denk aan offertes automatisch kunnen genereren, kwaliteit of design van producten te verbeteren en data gedreven strategische beslissingen kunnen maken voor bijvoorbeeld productontwikkeling.

Waarom ben je hier zo gepassioneerd over?
Van kleins af aan ben ik bezig om te kijken hoe iets, zowel technische als strategische, beter, slimmer of groter kan. Dat heeft mij een zwak voor de iets meer conservatieve sectoren en industrieën opgeleverd. Een impact maken door bedrijven te ondersteunen in het verwezenlijken van hun groeiambities met de hulp van technologische innovatie. Daar leef ik voor.

Wat zijn de kansen voor de Maritieme sector?
Ook in de maritieme sector wordt ontzettend veel data gegenereerd en liggen er dus grote kansen op verschillende gebieden. Je kunt je bijna afvragen, waar niet? Er zijn naar mijn idee vier elementen binnen de maritieme sector die zich goed lenen voor concrete kansen in digitalisering: (scheeps)ontwerp, (scheeps)bouw, operations en dienstverlening. Maar juist een combinatie van deze elementen kan hele interessante business cases opleveren. Samenwerken met partners, klanten en/of leveranciers kan daarbij grote kansen opleveren.

Is digitalisering alleen belangrijk voor grote bedrijven of ook voor MKB?
Digitalisering kent zoveel toepassingen en kan, met name voor het MKB, vaak complex lijken om mee aan de slag te gaan. Echter is het echt niet zo dat alleen grotere bedrijven kunnen digitaliseren. Het is van belang dat ieder bedrijf de commerciële waarde van data voor de klant of voor de (interne) processen kan identificeren. Wanneer de waarde duidelijk en groot genoeg is, kun je juist als kleinere organisatie relatief snel en zonder hoge kosten (echt waar!) eerste stappen zetten. O.a. door te bepalen waar en hoe de ‘datamaturiteit’ van de organisatie verbeterd dient te worden. Hier is wel de juiste commitment voor nodig, ook op het hogere niveau van de organisatie. Bij zowel het bepalen van de commerciële waarde van data als het verhogen van de datamaturiteit kunnen wij, samen met partners, bedrijven ondersteunen om tot concrete acties te komen.

Jan, jij houdt je specifiek bezig met Smart Manufacturing, kan je hier iets meer over vertellen?
Smart Manufacturing is kort en bondig gezegd ‘digitalisering en automatisering in de maakindustrie’. Mijn focus ligt dus op de maakindustrie met als doel het verbeteren van het innovatievermogen van de maakbedrijven door de hierboven genoemde kansen aan te grijpen. Binnen Smart Manufacturing richten we ons op het helpen verbeteren van een viertal belangrijke elementen voor maakbedrijven middels digitalisering en automatisering: kosten, kwaliteit, flexibiliteit en snelheid. The Big 4.

Wat is de opgave in de Drechtsteden?
De technologische industrie is de motor van de Drechtsteden waarin ontzettend veel staat te gebeuren. Met een aandeel van bijna 40% is de maritieme sector sterk vertegenwoordigd in de regio. Uit recent onderzoek is gebleken dat bedrijven in de regio goed op de hoogte zijn van de belangrijkste thema’s die een impact gaan hebben op hun business. Verduurzaming, digitale transformatie en energietransitie. Vanuit de Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem gaan we o.a. met vijf business developers aan de slag om, in samenwerking met kennisinstellingen en overheid, bedrijven te helpen het innovatievermogen op deze vlakken te verbeteren.

Op welke technologieën zet je in?
We ontwikkelen een roadmap waarin we de hoe en de wat uitstippen om de regionale visie van de technologische industrie in de regio te behalen. Voor Smart Manufacturing zijn drie programmalijnen vastgesteld: (1) Dataficatie & IoT, (2) Robotisering en (3) Digital Supply Systems. Door met concrete onderwerpen aan de slag te gaan, zetten we projecten op binnen deze thema’s en leggen we verbindingen tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid.

Meer weten? Neem contact op met Jan via jan.terlingen@innovationquarter.nl

Shypple Maritime Delta

Evalueren en innoveren; samen naar een transparantere zeevrachtbranche

Meer dan 90% van de wereldhandel wordt over zee verscheept. Om zeevracht zendingen te regelen zijn 90% van de werkzaamheden afhankelijk van excel spreadsheets, e-mails en telefoontjes. Deze manier van werken kost veel tijd en is tegelijkertijd erg gevoelig voor miscommunicatie. De blokkade van het Suez kanaal laat zien dat een schip de hele handelseconomie kan verstoren. Er is daarom ook veel behoefte naar controle, inzicht, flexibiliteit en real time planning.

Founder en CEO Jarell Habets verbaasde zich in 2016 al over het gebrek aan innovativiteit in de logistieke industrie tijdens zijn bijbaan in de zeevrachtbranche: “Een traditioneel expeditiekantoor is een papierwinkel. Ik was vaak, door het gebrek aan inzicht, lang bezig met het opvragen van prijzen om een eerlijke offerte te sturen naar klanten.Daarnaast is het hele verschepingsproces vrij ingewikkeld. Je hebt met heel veel verschillende partijen (havens, douane, chauffeurs, rederijen) te maken.” Hij richtte Shypple op om dit proces zo transparant en inzichtelijk mogelijk te maken.

Flexibiliteit in kwetsbare tijden
Shypple wil af van enorme de papierwinkel die ontstaat door de communicatie en documentatie bij zeevracht. De vrachtvervoersmarkt heeft een waarde van 300 miljard euro. Volgens Shypple wordt het overgrote deel daarvan gemanaged door “een sterk gefragmenteerd en achterhaald systeem dat van Excel-sheets, e-mails, telefoongesprekken, papierwerk en andere foutgevoelige communicatiemiddelen aan elkaar hangt.”

“De problemen die in de sector ontstaan als gevolg van de corona pandemie – en meer recent in het Suezkanaal – illustreren hoe kwetsbaar de wereldhandel is. Des te groter de behoefte is aan realtime inzicht, controle en meer flexibiliteit in de planning”. Shypple speelt in op diezelfde kwetsbaarheid van de markt als samenwerkingsplatform waar alle stakeholders een podium hebben om hun specifieke zending(en) en de communicatie daaromheen bij te houden.

Wij zijn extra enthousiast en tevreden vanwege de automatische updates en notificaties die wij bij Shypple krijgen. Shipping dates, ETA’s en anders belangrijke informatie over de containers hoeven we dus niet zelf bij te houden. Het is altijd duidelijk, inzichtelijk en gebruiksvriendelijk”.

– Hans Boodt, Sports & Leisure Group over Shypple

Constant in ontwikkeling
Om een leidend platform te kunnen zijn – en blijven – werkt Shypple dagelijks in eigen beheer verder aan ontwikkeling van het platform. Dit in nauwe samenwerking met alle gebruikers in de gehele keten. Shypple focust hierbij op de globale samenwerking tussen de verschillende partijen. Door alle communicatie en informatie te centraliseren in het platform. Het optimaliseren van de processen, het beschikbaar maken van informatie en het vergroten van het bereik van het platform zijn dan ook kernpunten in de productstrategie. Op basis van data wordt het gebruik van het Shypple platform continu geëvalueerd. Nieuwe ontwikkelingen worden getest en lopende projecten kunnen continu bijgestuurd worden op basis van actuele bevindingen.

Op de hoogte blijven?
Shypple groeit hard! Er staan een aantal mooie innovatieve projecten op de planning. Wil je op de hoogte blijven van Shypple? Volg ons dan op Linkedin.

MKB Katalysatorfonds bestaat vijf jaar Maritime Delta

Lustrum MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden bestaat 5 jaar

Lustrum MKB-Katalysatorfonds: Drechtsteden stimuleert al 5 jaar
succesvol innovaties binnen het MKB. Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt subsidie en steun aan ondernemers in de regio

Het MKB-katalysatorfonds viert dit jaar het lustrum. In 2016 riepen de Drechtsteden-gemeenten het fonds in het leven om bedrijven in de (maritieme) maakindustrie te ondersteunen met het verder brengen van hun innovatie. Ondernemers in de regio kunnen sindsdien een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of het ontwikkelen van een prototype. In de afgelopen 5 jaar kregen 29 bedrijven in Drechtsteden steun bij hun innovatieve projecten, met in totaal een subsidiebedrag van 665.903 euro, waarbij de bedrijven zelf ruim 1,7 miljoen euro investeren. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van innovatie en uiteindelijk werkgelegenheid in de Drechtsteden.

“Mkb-ondernemers kunnen voor de eerste fase van hun innovatieplannen veelal niet terecht bij reguliere financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Terwijl innovatie wel de drijvende kracht achter de (maritieme) maakindustrie in onze regio is,” legt wethouder Maarten Burggraaf uit. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge- (start-ups en scale-ups) als gevestigde mkb-bedrijven daarom een knelpunt om de stap naar een nieuw of verbeterd product of proces te maken. Het MKB-katalysatorfonds heeft in de afgelopen 5 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat we als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers concreet kunnen helpen. Het MKB-katalysatorfonds past in onze brede aanpak om bedrijven in onze regio te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid.”

Van kennis tot onderzoek
Urban Deltas en Netics waren de eerste twee bedrijven die een financiering uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ontvingen. Hun projecten ‘Modulair Drijvend Groen’ en de ‘Baggerfabriek’ zijn innovatief, vergroten de potentie voor economische groei in de regio en versterken het economische ecosysteem in de Drechtsteden. Bedrijven uit de regio kunnen voor dit soort innovatie projecten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen onderverdeeld in vier categorieën: voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoekvraag, voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om in te schatten of het innovatieproject haalbaar, of voor het opzetten grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie een prototype voor een hybride 3D-printer en Edorado Marine BV een prototype voor een elektrische speedboot, bedacht Marine Innovators het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee en onderzocht Holland Shipyards het hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Allen met een bijdrage vanuit het fonds. De innovatieprojecten vallen hierbij binnen minimaal één van de thema’s en speerpunten van het fonds: duurzaam varen, delta technologie en slimme maakindustrie.

Meer dan alleen geld voor innovatieve projecten
De subsidie die ondernemers ontvangen is een cofinanciering tot 50% voor het verwerkelijken van innovatieve concepten. Bedrijven investeren dus ook altijd zelf minimaal de helft van de kosten van de ontwikkeling van hun innovatie. Het fonds onderscheidt zich hierbij onder meer door de laagdrempeligheid en de snelle doorlooptijden. Bovendien beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde ondernemers uit de gehele regio de aanvragen die binnenkomen. Maar dat niet alleen; het fonds biedt ook belangrijke andere diensten aan zoals toegang tot netwerken en advies. Hiervoor werkt het nauw samen met de Duurzaamheidsfabriek, van waaruit de innovatieve ondernemers bovendien toegang hebben tot faciliteiten, kennis en relevante netwerken in het onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk bijkomend voordeel van het fonds is dat bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot Europese investeringsfondsen.

Jaarverslag 2020 met overzicht alle projecten
In het jaarverslag van 2020 is alles te lezen over ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook is hierin een overzicht te vinden van alle projecten die in de afgelopen 5 jaar subsidie hebben ontvangen uit het fonds. Het jaarverslag is hier te lezen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Het MKB-katalysatorfonds nodigt nog steeds innovatieve ondernemers uit om zich te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Bekijk hier de video ‘Het MKB-katalysatorfonds bestaat 5 jaar’

Geschiedenis MKB-Katalysatorfonds
Alle Drechtsteden-gemeenten zagen in 2015 het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen en stemden dat jaar in met het opstarten van een MKB-fonds om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de regio te stimuleren en ondersteunen. In 2016 ging het fonds definitief van start. Er kwam een half miljoen beschikbaar voor ondernemers voor de concretisering van innovatieve ideeën. In de eerste fase financierde het fonds 19 innovaties in de Drechtsteden. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB[1]katalysatorfonds af. De zeven gemeenten onderschreven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te blijven ondersteunen en stemden daarom op donderdag 7 februari 2019 in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019. Het werd dat jaar aangevuld tot € 145.000. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dat moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna. De Drechtsteden-gemeenten concluderen dat het fonds nog steeds bijdraagt aan de innovatiekracht van de regio en wordt het fonds wederom doorgezet tot eind 2022.

Elemental Water Makers, a solution to make seawater drinkable

This labelled clean technology uses renewable energy to desalinate seawater.

If you are a woman living in a remote village in Africa, you could be spending up to three hours a day fetching water for your family. Maybe your children would come along to help you, missing school. The water you would get from a local pond or well would be dirty, making your children sick. But since the only alternative, water for sale brought from afar, is unaffordable, you would have no choice but to continue.

This situation is typical for many poor communities around the world suffering from water scarcity. One of them is the village of Efoetsy in Madagascar. Located on the dry South-Western coast of the island, it gets less than 400 mm of rain per year. The villagers survive by farming, fishing, and picking fruit and vegetables. However, even this lifestyle is becoming difficult to maintain due to droughts and water scarcity.

Years ago, Dutch engineer Sid Vollebregt was on a trip in Madagascar and was struck by the suffering he saw caused by lack of access to freshwater. Back in the Netherlands, he decided to do something about it.

The water crisis

About 70 percent of the Earth’s surface is covered by water, but most of it is saline. According to the National Geographic, only 2.5 percent of all water on our planet is fresh, and only 1 percent of that is easily accessible (the rest is in snow and glaciers). Most of this freshwater needs to be purified to be safe for human consumption.

With a rapidly growing population, it is no surprise that millions of people in the world do not have access to safe drinking water. Experts estimate that about 4 billion people, or two-thirds of the world’s population, experience “severe water scarcity” for at least a month of a year. Half a billion people experience it all year round.

Lack of access to safe freshwater creates or contributes to a host of problems. The most obvious one is disease. People who do not have access to safe drinking water have to get their water from unreliable sources, which often makes them sick. The World Health Organization (WHO) estimates that at least 2 billion people globally drink water from sources contaminated with feces.

Another problem is that people, often women and girls, must travel long distances to get to these water sources. This takes time that could have been spent studying (for children) or working, thus trapping communities in a cycle of poverty. Women and girls are also in danger of being attacked during these long walks.

Many communities facing water scarcity do have access to an abundant water source – the sea. Seawater is not suitable for human consumption, but a solution does exist: desalination.

Making seawater potable

Desalination is the process of removing salt from seawater, making it drinkable. This is done either by boiling the water and collecting the vapor (thermal) or by pushing it through special filters (membrane). The problem is that this process requires vast amounts of energy, making it unaffordable for impoverished communities and exacerbating climate change. Still, the world’s growing population and the demand for potable water mean that the market for desalinated water is expected to grow, at about 9% per year in the next five years, according to one estimate.

Sustainable desalination

Back in the Netherlands, Vollebregt enlisted his friend and fellow engineering student Reinoud Feenstra to work on developing a desalination technology powered by renewable energy.

The result was a system that relies on solar or other renewable energy to treat water, thus making desalination carbon-free. This makes it both much more affordable and sustainable. The engineers founded a company to help spread their invention, called Elemental Water Makers.

The company’s award-winning patented technology provides off-grid solar-powered desalination to communities experiencing water scarcity around the world. It is used both by private businesses, such as island resorts, and communities, such as the one in Madagascar.

Elemental water chart

For all the life-changing potential of desalination technology, there are usually two key concerns about it. One is energy – traditional desalination uses a lot of it, thus contributing to the vicious cycle of energy use, leading to climate change, leading to or exacerbating water scarcity. Solar desalination breaks this vicious cycle, creating a carbon-free source of freshwater.

The other concern is brine. Brine, the byproduct of desalination, is highly concentrated salt water. It is usually pumped back into the sea and, because of its high concentration, is damaging to the marine ecosystem. The technology used by Elemental Water Makers addresses this by applying a low recovery ratio to the seawater – meaning that the brine is only slightly saltier than the original seawater. Additionally, because of the small scale of the projects, there is no single dumping spot with a high concentration of pollution. Having many small-scale projects instead of a few large ones not only minimizes the impact on the marine ecosystem but also increases resilience.

Safe, sustainable water for Efoetsy

Now Elemental Water Makers has brought its technology to Madagascar. Through the Elemental Water Foundation, its charity arm, and supported by several non-profit organizations, the company has just built an off-grid solar desalination plant in the village of Efoetsy. The plant produces 15,000 liters of safe drinking water per day and employs local workers to maintain it and sell the water. A 20-liter jerrycan produced by the plant costs 80 percent less than one brought in from afar, making it affordable. This means women and children do not need to spend hours fetching water anymore, focusing instead on school, home, or work. And because the water is safe to drink, the community will be much healthier. All with the power of the sea and sun.

Written by Orange Bird Agency 

Masterplan voor emissieloze scheepvaart Maritime Delta

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart.

Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”

Achtergrond
De Nederlandse maritieme sector, inclusief de zee- en binnenhavens, staat borg voor circa 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.” De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De scheepvaart is geen uitzondering op de benodigde energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de green deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan volgt deze op als een concrete roadmap naar 2030.

6 mei: Webinar R&D-regeling Maritiem Masterplan
Op donderdag 6 mei aanstaande van 13:30 tot 15:30 uur organiseert Nederland Maritiem Land een tweede webinar over het Maritiem Masterplan.

Dit keer staan we uitgebreid stil bij de Research & Development-regeling die naar verwachting op 17 mei a.s. opengaat en half augustus zal sluiten. Tijdens het webinar staan twee onderwerpen centraal: de inhoud van de R&D-regeling en uw vragen daaromtrent en mogelijke projecten binnen het R&D-programma. Wij zullen stil staan bij de thema’s van de consortia in wording en toelichten welke onderzoekslijnen verdere kansen bieden.

Voor aanmelden klik hier.

Maritiem TechPlatform Maritime Delta

Maritiem TechPlatform – RIF aanvraag gehonoreerd!

Dwars door alle ruwe wateren rondom corona en veel eerder dan verwacht, is onze RIF opschalingsaanvraag Maritiem Techplatform (MTP) gehonoreerd!

Dit betekent dat de subsidie wordt verleend en wij definitief met elkaar aan boord stappen om de doelstellingen die we samen met u gedefinieerd hebben, te realiseren. We kunnen de hybride leeromgevingen gaan inrichten, een practoraat opzetten en het maritieme onderwijs innoveren. Goed nieuws dus voor de (toekomstige) werkers in de maritieme maakindustrie!

Grote dank aan alle betrokken partijen voor de steun en input die geleverd zijn de afgelopen periode. We zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Meer lezen over het Maritiem TechPlatform? Klik hier.