MKB Katalysatorfonds bestaat vijf jaar Maritime Delta

Lustrum MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden bestaat 5 jaar

Lustrum MKB-Katalysatorfonds: Drechtsteden stimuleert al 5 jaar
succesvol innovaties binnen het MKB. Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt subsidie en steun aan ondernemers in de regio

Het MKB-katalysatorfonds viert dit jaar het lustrum. In 2016 riepen de Drechtsteden-gemeenten het fonds in het leven om bedrijven in de (maritieme) maakindustrie te ondersteunen met het verder brengen van hun innovatie. Ondernemers in de regio kunnen sindsdien een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of het ontwikkelen van een prototype. In de afgelopen 5 jaar kregen 29 bedrijven in Drechtsteden steun bij hun innovatieve projecten, met in totaal een subsidiebedrag van 665.903 euro, waarbij de bedrijven zelf ruim 1,7 miljoen euro investeren. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van innovatie en uiteindelijk werkgelegenheid in de Drechtsteden.

“Mkb-ondernemers kunnen voor de eerste fase van hun innovatieplannen veelal niet terecht bij reguliere financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Terwijl innovatie wel de drijvende kracht achter de (maritieme) maakindustrie in onze regio is,” legt wethouder Maarten Burggraaf uit. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge- (start-ups en scale-ups) als gevestigde mkb-bedrijven daarom een knelpunt om de stap naar een nieuw of verbeterd product of proces te maken. Het MKB-katalysatorfonds heeft in de afgelopen 5 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat we als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers concreet kunnen helpen. Het MKB-katalysatorfonds past in onze brede aanpak om bedrijven in onze regio te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid.”

Van kennis tot onderzoek
Urban Deltas en Netics waren de eerste twee bedrijven die een financiering uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ontvingen. Hun projecten ‘Modulair Drijvend Groen’ en de ‘Baggerfabriek’ zijn innovatief, vergroten de potentie voor economische groei in de regio en versterken het economische ecosysteem in de Drechtsteden. Bedrijven uit de regio kunnen voor dit soort innovatie projecten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen onderverdeeld in vier categorieën: voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoekvraag, voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om in te schatten of het innovatieproject haalbaar, of voor het opzetten grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie een prototype voor een hybride 3D-printer en Edorado Marine BV een prototype voor een elektrische speedboot, bedacht Marine Innovators het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee en onderzocht Holland Shipyards het hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Allen met een bijdrage vanuit het fonds. De innovatieprojecten vallen hierbij binnen minimaal één van de thema’s en speerpunten van het fonds: duurzaam varen, delta technologie en slimme maakindustrie.

Meer dan alleen geld voor innovatieve projecten
De subsidie die ondernemers ontvangen is een cofinanciering tot 50% voor het verwerkelijken van innovatieve concepten. Bedrijven investeren dus ook altijd zelf minimaal de helft van de kosten van de ontwikkeling van hun innovatie. Het fonds onderscheidt zich hierbij onder meer door de laagdrempeligheid en de snelle doorlooptijden. Bovendien beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde ondernemers uit de gehele regio de aanvragen die binnenkomen. Maar dat niet alleen; het fonds biedt ook belangrijke andere diensten aan zoals toegang tot netwerken en advies. Hiervoor werkt het nauw samen met de Duurzaamheidsfabriek, van waaruit de innovatieve ondernemers bovendien toegang hebben tot faciliteiten, kennis en relevante netwerken in het onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk bijkomend voordeel van het fonds is dat bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot Europese investeringsfondsen.

Jaarverslag 2020 met overzicht alle projecten
In het jaarverslag van 2020 is alles te lezen over ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook is hierin een overzicht te vinden van alle projecten die in de afgelopen 5 jaar subsidie hebben ontvangen uit het fonds. Het jaarverslag is hier te lezen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Het MKB-katalysatorfonds nodigt nog steeds innovatieve ondernemers uit om zich te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Bekijk hier de video ‘Het MKB-katalysatorfonds bestaat 5 jaar’

Geschiedenis MKB-Katalysatorfonds
Alle Drechtsteden-gemeenten zagen in 2015 het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen en stemden dat jaar in met het opstarten van een MKB-fonds om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de regio te stimuleren en ondersteunen. In 2016 ging het fonds definitief van start. Er kwam een half miljoen beschikbaar voor ondernemers voor de concretisering van innovatieve ideeën. In de eerste fase financierde het fonds 19 innovaties in de Drechtsteden. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB[1]katalysatorfonds af. De zeven gemeenten onderschreven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te blijven ondersteunen en stemden daarom op donderdag 7 februari 2019 in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019. Het werd dat jaar aangevuld tot € 145.000. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dat moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna. De Drechtsteden-gemeenten concluderen dat het fonds nog steeds bijdraagt aan de innovatiekracht van de regio en wordt het fonds wederom doorgezet tot eind 2022.

Elemental Water Makers, a solution to make seawater drinkable

This labelled clean technology uses renewable energy to desalinate seawater.

If you are a woman living in a remote village in Africa, you could be spending up to three hours a day fetching water for your family. Maybe your children would come along to help you, missing school. The water you would get from a local pond or well would be dirty, making your children sick. But since the only alternative, water for sale brought from afar, is unaffordable, you would have no choice but to continue.

This situation is typical for many poor communities around the world suffering from water scarcity. One of them is the village of Efoetsy in Madagascar. Located on the dry South-Western coast of the island, it gets less than 400 mm of rain per year. The villagers survive by farming, fishing, and picking fruit and vegetables. However, even this lifestyle is becoming difficult to maintain due to droughts and water scarcity.

Years ago, Dutch engineer Sid Vollebregt was on a trip in Madagascar and was struck by the suffering he saw caused by lack of access to freshwater. Back in the Netherlands, he decided to do something about it.

The water crisis

About 70 percent of the Earth’s surface is covered by water, but most of it is saline. According to the National Geographic, only 2.5 percent of all water on our planet is fresh, and only 1 percent of that is easily accessible (the rest is in snow and glaciers). Most of this freshwater needs to be purified to be safe for human consumption.

With a rapidly growing population, it is no surprise that millions of people in the world do not have access to safe drinking water. Experts estimate that about 4 billion people, or two-thirds of the world’s population, experience “severe water scarcity” for at least a month of a year. Half a billion people experience it all year round.

Lack of access to safe freshwater creates or contributes to a host of problems. The most obvious one is disease. People who do not have access to safe drinking water have to get their water from unreliable sources, which often makes them sick. The World Health Organization (WHO) estimates that at least 2 billion people globally drink water from sources contaminated with feces.

Another problem is that people, often women and girls, must travel long distances to get to these water sources. This takes time that could have been spent studying (for children) or working, thus trapping communities in a cycle of poverty. Women and girls are also in danger of being attacked during these long walks.

Many communities facing water scarcity do have access to an abundant water source – the sea. Seawater is not suitable for human consumption, but a solution does exist: desalination.

Making seawater potable

Desalination is the process of removing salt from seawater, making it drinkable. This is done either by boiling the water and collecting the vapor (thermal) or by pushing it through special filters (membrane). The problem is that this process requires vast amounts of energy, making it unaffordable for impoverished communities and exacerbating climate change. Still, the world’s growing population and the demand for potable water mean that the market for desalinated water is expected to grow, at about 9% per year in the next five years, according to one estimate.

Sustainable desalination

Back in the Netherlands, Vollebregt enlisted his friend and fellow engineering student Reinoud Feenstra to work on developing a desalination technology powered by renewable energy.

The result was a system that relies on solar or other renewable energy to treat water, thus making desalination carbon-free. This makes it both much more affordable and sustainable. The engineers founded a company to help spread their invention, called Elemental Water Makers.

The company’s award-winning patented technology provides off-grid solar-powered desalination to communities experiencing water scarcity around the world. It is used both by private businesses, such as island resorts, and communities, such as the one in Madagascar.

Elemental water chart

For all the life-changing potential of desalination technology, there are usually two key concerns about it. One is energy – traditional desalination uses a lot of it, thus contributing to the vicious cycle of energy use, leading to climate change, leading to or exacerbating water scarcity. Solar desalination breaks this vicious cycle, creating a carbon-free source of freshwater.

The other concern is brine. Brine, the byproduct of desalination, is highly concentrated salt water. It is usually pumped back into the sea and, because of its high concentration, is damaging to the marine ecosystem. The technology used by Elemental Water Makers addresses this by applying a low recovery ratio to the seawater – meaning that the brine is only slightly saltier than the original seawater. Additionally, because of the small scale of the projects, there is no single dumping spot with a high concentration of pollution. Having many small-scale projects instead of a few large ones not only minimizes the impact on the marine ecosystem but also increases resilience.

Safe, sustainable water for Efoetsy

Now Elemental Water Makers has brought its technology to Madagascar. Through the Elemental Water Foundation, its charity arm, and supported by several non-profit organizations, the company has just built an off-grid solar desalination plant in the village of Efoetsy. The plant produces 15,000 liters of safe drinking water per day and employs local workers to maintain it and sell the water. A 20-liter jerrycan produced by the plant costs 80 percent less than one brought in from afar, making it affordable. This means women and children do not need to spend hours fetching water anymore, focusing instead on school, home, or work. And because the water is safe to drink, the community will be much healthier. All with the power of the sea and sun.

Written by Orange Bird Agency 

Masterplan voor emissieloze scheepvaart Maritime Delta

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart.

Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”

Achtergrond
De Nederlandse maritieme sector, inclusief de zee- en binnenhavens, staat borg voor circa 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.” De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De scheepvaart is geen uitzondering op de benodigde energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de green deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan volgt deze op als een concrete roadmap naar 2030.

6 mei: Webinar R&D-regeling Maritiem Masterplan
Op donderdag 6 mei aanstaande van 13:30 tot 15:30 uur organiseert Nederland Maritiem Land een tweede webinar over het Maritiem Masterplan.

Dit keer staan we uitgebreid stil bij de Research & Development-regeling die naar verwachting op 17 mei a.s. opengaat en half augustus zal sluiten. Tijdens het webinar staan twee onderwerpen centraal: de inhoud van de R&D-regeling en uw vragen daaromtrent en mogelijke projecten binnen het R&D-programma. Wij zullen stil staan bij de thema’s van de consortia in wording en toelichten welke onderzoekslijnen verdere kansen bieden.

Voor aanmelden klik hier.

Maritiem TechPlatform Maritime Delta

Maritiem TechPlatform – RIF aanvraag gehonoreerd!

Dwars door alle ruwe wateren rondom corona en veel eerder dan verwacht, is onze RIF opschalingsaanvraag Maritiem Techplatform (MTP) gehonoreerd!

Dit betekent dat de subsidie wordt verleend en wij definitief met elkaar aan boord stappen om de doelstellingen die we samen met u gedefinieerd hebben, te realiseren. We kunnen de hybride leeromgevingen gaan inrichten, een practoraat opzetten en het maritieme onderwijs innoveren. Goed nieuws dus voor de (toekomstige) werkers in de maritieme maakindustrie!

Grote dank aan alle betrokken partijen voor de steun en input die geleverd zijn de afgelopen periode. We zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Meer lezen over het Maritiem TechPlatform? Klik hier.

Working across generations Maritime Delta

Working across generations – evenement 20 mei 2021

De cultuur van de maritieme sector wordt omschreven als “traditioneel”. Young professionals voelen zich niet altijd gehoord en de gevestigde orde begrijpt niet waarom deze groep zich voornamelijk bezig wil houden met innovatie en energietransitie.

Om beter te kunnen samenwerken gaan de jongeren en de gevestigde orde met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe ze samen de transitie in de maritieme sector kunnen versnellen. Wat kunnen “zij die de dienst uitmaken” leren van de gedreven, ambitieuze maar 32-uur-in-de-week-werkende jongeren? En hoe kunnen de jongeren leren van de lessen van de “old boys (en girls!)”. Welke stappen hebben zij gezet toen ze aan het begin van hun carrière stonden?
Datum: 20 mei 2021
Tijd: 17:00 – 18:30 uur

Programma
Welkom door Jan van Dinther – jong haventalent 2021
Introductie sprekers

Presentaties
–    Presentatie ambitie van jong haven talent – Jan van Dinther – Jong haventalent 2021
–    Presentatie regionale maritieme agenda, welke rol de cultuur van de sector speelt en hoe op C-level tegen behoud van Young Professionals wordt aangekeken – Peter Goedvolk
–    Presentatie CargoSnap en digitalisering van de sector – Daria Kremenskaia – Business devolpment manager CargoSnap
–    De innovatiemakelaar, hoe jongeren in gesprek gaan met hun directie om talent voor de sector te behouden en de energietransitie te versnellen – Ashley Hofmann Buccaneer Delft

Paneldiscussie
Afsluiting

Locatie
Indien mogelijk hybride bij RDMNext

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden

Organiserende partners
Maritime Delta, RMSC, Havenvereniging Rotterdam, Rotterdam Port Promotion Council, Deltalinqs, CHIO Port Club Rotterdam

Student Challenge 2021 Maritime Delta

Geslaagde Meet & Greet tussen studenten en maritieme bedrijfsleven

We mogen 30 maart een geslaagde dag noemen. Ruim 150 mbo-studenten en 7 maritieme bedrijven hebben elkaar online ontmoet tijdens de Maritime Delta Meet & Greet Maritime Students. Tijdens de kennismaaksessies en gastlessen hebben de studenten Smart Technology (Da Vinci College) en Maritieme Techniek (STC) echt een voorproefje gehad van hun mogelijke toekomst.

Hybride evenement zorgt alsnog voor goede connectie
Annemarie Labee van Maritime Delta vanuit NMT, leidde de Meet & Greet. Eén voor één werden de 7 bedrijven gepresenteerd aan het publiek van 150 mbo-studenten. Feadship beet het spits af, gevolgd door Van der Leun, VAF Instruments, Wärtsilä. Later op de middag volgde Damen, Oceanco en Royal Roos. Alle studenten waren online verbonden met de NMT Studio. 4 van de bedrijven waren fysiek aanwezig in de studio, de andere 3 sloten online aan.

De bedrijven lieten hun bedrijfsvideo zien en werden kort geïnterviewd door Annemarie. Daarna mochten de studenten zich verder verdiepen in de maritieme sector via het online platform. Zo kregen de studenten de kans om met 1 of 2 bedrijven in gesprek te gaan. Ook volgde alle studenten een LinkedIntraining en gaf Arnold de Bruijn een gastles over alles wat bij scheepsbouw komt kijken.

Reacties van de deelnemende bedrijven
De Meet & Greet was leuk opgezet. Ondanks dat het de eerste keer was op deze manier en het nog iets gefinetuned mag worden, hebben we de studenten weten te enthousiasmeren. Voor studenten: Kijk vooral eens naar bedrijven die misschien maar voor een gedeelte bij je opleiding past, of er net tegenaan schuurt. Loop vooral met dit soort bedrijven mee, daar steek je zo ontzettend veel van op! Wij hebben iedereen die bij ons online langs kwamen, ook uitgenodigd om bij Wärtsilä langs te komen. Dat leek de studenten een goed idee, om meer gevoel te krijgen bij het bedrijf. – Martin Roest, Sales Representative bij Wärtsilä

We kijken met een positief gevoel terug op het evenement. Productie van de jachten bij Oceanco gaat ook nu gewoon door, dus we blijven op zoek naar stagiaires. Op deze manier hebben we veel potentiële stagiaires kunnen bereiken in een korte tijd.

De ene student was natuurlijk iets assertiever dan de andere, maar we hebben goede en leuke gesprekken gevoerd. We hebben de studenten doorverwezen naar onze vacaturewebsite. En ze mogen natuurlijk altijd bellen of mailen als ze vragen hebben. – Jeanne Hensen, HR-adviseur bij Oceanco

We hebben een aantal studenten echt enthousiast gemaakt voor de elektrotechniek. Ze hadden van te voren niet verwacht dat ons bedrijf zo in elkaar steekt. Vanaf een website is dat toch moeilijk te zien, dus via deze weg hebben we wel echt toegevoegde waarde kunnen geven. Het was leuk om op deze manier met de studenten in contact te komen. We doen een volgende keer weer graag mee! – Daan de Graaf, Service Coördinator bij Van der Leun

Volgend jaar: Maritime Delta Student Challenge
Helaas kon de Maritime Delta Student Challenge niet fysiek plaatsvinden in 2020. Het evenement is naar 2021 verschoven, om zo een online evenement te organiseren dat voor studenten & bedrijven interessant is. Voor de volgende editie is de wens toch om weer een fysieke bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze dag gaan we weer voor uitdagende challenges uit het bedrijfsleven voor de studenten. Wil jou bedrijf of school zich aansluiten bij de Meet & Greet Maritime Students? Neem contact op met members@maritimetechnology.nl

Maritime Delta Datawerf

Stappen in datamaturiteit. MKBer? Uw mening telt!

Data wordt gezien als de nieuwe olie. Slim gebruik van data kan leiden tot meer omzet, kostenreductie maar ook tot sneller en efficiënter produceren. Welk bedrijf wil dat nu niet? Het klinkt aanlokkelijk, maar in de praktijk blijkt dat nog weinig bedrijven de waarde uit hun data weten te halen.

De gemeente Rotterdam onderzoekt daarom samen met haar partners hoe het MKB-bedrijven kan ondersteunen bij het nemen van de volgende stappen met data-gedreven oplossingen. Tijdens het Datawerf webinar op 18 februari jl. zijn de eerste plannen van een programma dat u op weg kan helpen met data-gedreven business cases gepresenteerd. Bent u benieuwd naar de visies en ervaringen uit dit webinar dan kunt u die hier vinden.

Reden van onderzoek
Voordat het programma van start gaat willen wij middels een vragenlijst en een reeks interviews achterhalen wat de belangrijkste behoeften en ook belemmeringen zijn in het werken met data binnen het maritieme MKB en haar toeleveranciers. Een eventueel subsidieprogramma kan hierdoor beter op uw praktische vraagstukken inspelen.

Uw mening is dus belangrijk! 

  • Werkt u voor een maritiem MKB-bedrijf?
  • Of voor een toeleverancier aan de maritieme industrie?
  • Is uw organisatie gevestigd in de provincie Zuid-Holland?

Vul dan de vragenlijst in, het invullen kost slechts 8 minuten van uw tijd.

Klik hier voor de link naar de vragenlijst

Met de vragenlijst brengen wij in kaart welke behoeften er leven binnen het maritieme MKB en maken wij een inschatting van de volwassenheid van bedrijven in het werken met data. De vergelijking van bedrijven in de sector komt aan het einde van het onderzoek beschikbaar voor de deelnemers. Hiermee kunt u zien hoe u zich verhoudt ten opzichte van andere bedrijven in de sector en welke kansen er voor u liggen om de volgende stap te zetten.

Bij voldoende animo en aanknopingspunten is het plan om nog voor het einde van dit jaar te starten met een pilot. In de pilot worden er financiële middelen en onafhankelijke experts op het gebied van werken met data beschikbaar gesteld. Als de pilot een succes is start in 2022 vervolgens het volledige programma. Geef daarom aan of u op de hoogte wilt blijven van het subsidieprogramma. Samen maken we de volgende stap in het komen tot datagedreven oplossingen voor de maritieme industrie.

Deze vragenlijst is een initiatief van Gemeente Rotterdam in samenwerking met Maritime Delta, Innovation Quarter en NMT.

 

 

Inspiratie voor jouw carrière in de maritieme, offshore en energiesector

Altijd al willen weten welke bedrijven de meest inspirerende en innovatieve projecten uitvoeren? Bekijk dan via NavingoCareer.com welke ondernemingen zich in de maritieme, offshore energiesector bevinden. In deze sector vind je namelijk grootse projecten in bijvoorbeeld scheepsbouw, offshore wind en de energietransitie.

Door de verhalen te lezen en video’s te bekijken krijg je een goed beeld van een carrière in deze avontuurlijke wereld. Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar kun je via de digitale Navingo Career Guide als student, werkzoekende of geïnteresseerde alles vinden over deze innovatieve sector, waar bedrijven staan te springen om gemotiveerd talent.

Carrièremogelijkheden op elk niveau
Door het vertellen van persoonlijke verhalen en het delen van inspirerende video’s laten bedrijven via de digitale Navingo Career Guide wat zij als werkgever te bieden hebben en naar wie zij op zoek zijn. “We zoeken mensen die het gaaf vinden om in een innovatieve omgeving te werken aan de uitdagingen rondom de energietransitie”, aldus een van de professionals aan het woord in de Navingo Career Guide. Deze uitdagingen bieden carrièremogelijkheden op elk niveau voor zowel ambitieuze starters, young professionals als experts in hun vakgebied van binnen en buiten de sector. Je vindt in elke bedrijfspresentatie in de Navingo Career Guide ook informatie over de gewenste opleidingsniveaus, carrièrefases en de openstaande functies binnen de onderneming.

Online Navingo Career Platform
De Navingo Career Guide is volledig digitaal geïntegreerd in het online Navingo Career platform: www.NavingoCareer.com. Je kunt in de Guide makkelijk filteren op sub-sectoren en zo de bedrijven vinden in bijvoorbeeld Havens, Jachtbouw, Offshore en Logistiek. Op het online platform zijn naast de bedrijfspresentaties en nieuws uit de sector ook de laatste vacatures uit de maritieme, offshore en energiesector te vinden. Dit alles is zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen. Of je nou actief op zoek bent naar een baan of  je aan het oriënteren bent op je carrièremogelijkheden, via NavingoCareer.com krijg je een goed beeld van de opties die deze avontuurlijke wereld je biedt.

Foto: Courtesy Hendrik Veder Group

H2 Coach Boat dit jaar gebouwd

Een consortium van Nederlandse bedrijven en instellingen bouwt dit jaar een schone coachboot voor de zeilsport. Door de aandrijving op waterstof in combinatie met elektriciteit kan de CO2-uitstoot fors worden teruggedrongen.

Bij wedstrijdzeilen varen coaches in een zogenaamde rigid-hull inflatable boat (Rib), een rubberboot versterkt met een skelet uit hout, metaal of kunststof en voorzien van een krachtige buitenboordmotor. Het was Jaap Zielhuis, hoofdcoach bij het Watersportverbond, die met het idee kwam om in Nederland een schone versie te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de plannen van de koepelorganisatie World Sailing om in 2030 bij grote wedstrijden alleen nog emissieloze coachboten toe te laten.

Een challengeteam van Young Professionals uit de Drechtsteden samen met studenten van de TU Delft ontwierpen de H2 Coach Boat. Niet zomaar een boot, maar een hypermoderne RHIB die vaart op waterstof. Dankzij een consortium van Sailing Innovation Centre, het Watersportverbond, Koedood, Habbeké Shipyard en andere partijen uit de marine sector zoals Oceanco, HyFly, De Stille Boot, Intelligent Energy en Torqeedo konden de plannen verder worden uitgewerkt. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, de ontwikkeling van een aandrijflijn en vele testen op het water, kan er nu voor het eerst een volledige prototype worden gebouwd. Het doel is tien varende boten op het WK Zeilen (Den Haag, 2023).

Meer informatie? Kijk op:

www.sailinginnovationcentre.nl
www.jachtbouwactueel.nl
www.economicdevelopmentboard.nl

Bron: Economic Development Board

iTanks Breakout Café ‘Go Fund Yourself!’

Op dinsdag 16 maart organiseert iTanks van 15.00-16.00 uur een online Breakout Café met het thema ‘Go Fund Yourself!’ via Networktables.

In de Rotterdamse regio staan vernieuwen en de energietransitie hoog in het vaandel. Daarom zijn er diverse regelingen om vernieuwing (innovatie) te stimuleren. Van idee tot prototype en van product tot groeiend bedrijf.

Met het Breakout Café rond funding van innovaties willen iTanks, Gemeente Rotterdam, Up!Rotterdam, Innovation Quarter, Deltalinqs en Oneplanetcrowd een etalage bieden aan die regelingen. Maritime Delta verzorgt een breakout sessie over MIT haalbaarheid en R&D financiering.

Heb je een plan en wil je door? Ben je aan de volgende stap toe of wil je zelfs je productie uitbreiden? Bezoek dan dit Breakout Café en laat je kort, inspirerend en to the point bijpraten over de mogelijkheden.

Het programma start met een keynote van wethouder Arno Bonte die zich bij de Gemeente Rotterdam inzet voor Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie. Zijn inspirerende verhaal wordt gevolgd door breakouts over steun of financiering voor elke fase van je bedrijf. En als je meer wilt weten, dan weet je na het evenement waar je meer informatie kan opvragen.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door

 

 

 

Schrijf je in via deze link, wij verwelkomen je graag bij het online Breakout Café.

Het programma

15.00 uur Welkom door iTanks
15.05 uur Keynote
15.30 uur Breakouts
16.50 uur Netwerkmoment
16.00 uur Verwacht einde event