Terugblik workshop groene brandstoffen voor de offshore wind vloot

Op 15 oktober jl. vond de tweede online workshop plaats van het Rotterdam Offshore Wind Coalition  (ROWC) en Maritime Delta in het kader van het verduurzamen van de offshore wind vloot. Dit keer is er ingezoomd op groene brandstoffen. MARIN, Royal IHC en Shell presenteerden hun ambities voor 2030 voor een duurzame offshore wind sector.

De workshop trapte af met een drietal presentaties gevolgd door een discussie met ca. 30 specialisten uit de sector.

MARIN presenteerde hun Model Based System Engeneering waarbij een 3D model gemaakt kan worden op basis van de eigenschappen die een schip moet hebben. Aan de hand van dit model kan onder andere een inschatting van de kosten voor een dergelijk schip worden gemaakt. Royal IHC heeft meer achtergrond gegeven over hoe ze voor een bepaalde groene brandstof kiezen op basis van de classificaties die daar nu al over bekend zijn. Shell presenteerde hun plannen rondom het Crosswind project en het ontwikkelen van een waterstofproductie locatie op de tweede Maasvlakte.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat om de vloot op groene brandstoffen te laten varen er een aantal zaken moeten worden beklonken. De infrastructuur voor dergelijke bunker-, tank- of oplaadstations moet ontwikkeld worden om de vloot voldoende van brandstoffen te kunnen voorzien. Daarnaast is de huidige prijs van duurzame brandstoffen tegenover petrochemische brandstoffen te hoog om een sluitende businesscase te maken.  Verder werd vastgesteld dat het optimaliseren in de keten de innovatie gaat versnellen. Aan de oproep om samen pilots op te pakken werd dan ook breed gehoor gegeven. Ten slotte zou de sector graag zien dat de overheid met een duidelijke visie (en financiële ondersteuning) over zero emissie in de scheepsvaart naar buiten treedt.

Wilt u ook graag bijdragen aan een pilot voor het verduurzamen van de offshore wind vloot? Dan kunt u contact opnemen met Hans Kursten of Babet van der Giesen van het ROWC.

Voor overige hulp bij het versnellen van uw innovatie kunt u altijd contact opnemen met Tessa Luijben van InnovationQuarter.

innovationquarter maritime delta

Circulair ontwerpen – het win-win business model voor de bevolking, planeet en Damen

(See below for the text in English)

Onlangs volgden Jan van Ooijen, Bart Smit en ik een driedaagse workshop over circulair ontwerpen van CIRCO, een Nederlandse organisatie die het concept promoot en trainingsprogramma’s uitvoert om ondernemers en bedrijven te helpen zich aan te passen aan de nieuwe manier van werken.

Wat is circulair ontwerpen? Het gaat erom producten en services te creëren die niet langer een levenscyclus hebben met een begin, een midden en een einde. In plaats daarvan zullen producten in de toekomst worden ontworpen om “opnieuw gemaakt te worden”. Het doel is dat er geen afval meer zal zijn en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. Sinds 2014 is de overgang naar een nieuwe en regeneratieve circulaire economie een verklaarde doelstelling van de EU.

Het doel van de workshop was om de deelnemers kennis te laten maken met tools die hen zouden helpen kansen te identificeren om circulair ontwerp toe te passen binnen de waardeketens van hun bedrijf, als een eerste stap om ze in detail te onderzoeken zodra ze weer aan het werk zijn. We gebruikten de Damen Ferry 2306 E3 als een geschikt onderwerp en onderzochten hoe we het ontwerpproces konden aanpassen om ze naar een meer circulaire levenscyclus te brengen. Bijvoorbeeld door na te gaan welke componenten en materialen al geschikt zijn voor recycling en die aan het einde van de levensduur van een veerboot daadwerkelijk economisch kunnen worden gerecycled.

Andere mogelijkheden die we tijdens de workshop hebben bekeken, waren onder meer het introduceren van circulaire vereisten in het ontwerp van onze veerboten en meer lokale inkoop van materialen en componenten. Een andere kans die een groot potentieel heeft voor Damen in het algemeen en voor veerboten in het bijzonder, is de overgang van rechtstreekse verkoop naar een bedrijfsmodel dat per prestatie moet worden betaald, zoals al in sommige andere sectoren wordt gebruikt. Als veerbootmaatschappij beslissen we welk product het meest geschikt is om de klus te klaren. Vanuit het ontwerp- en bouwperspectief vergroot dit de mogelijkheden voor veel meer standaardisatie en compatibiliteit aanzienlijk, evenals ontwerpen die zijn geoptimaliseerd voor aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid, demontage en hermontage. Het resultaat zijn producten van hogere kwaliteit met lagere eigendomskosten.

Het is een grote stap voorwaarts dat we nu eindelijk beoordelen welke circulaire initiatieven we al hebben binnen de Damen-groep. We kunnen dit echter niet alleen, we moeten samenwerken met onze leveranciers en klanten als we een echte en langdurige verschuiving willen maken van een lineaire naar een circulaire aanpak. Op zowel Nederlands als Europees niveau is het doel om in 2050 een 100% afvalvrije circulaire economie te realiseren.

Ons doel is om in 2025 een project op te leveren waarbij we een veerboot leveren op basis van dit prestatiebedrijfsmodel. Eerst moet er veel werk worden verzet. Onze volgende stap is om het idee verder te ontwikkelen voordat we het kunnen presenteren aan andere stakeholders binnen Damen voor input en validatie. Heeft u ideeën of gedachten, neem dan contact op met Jan van Ooijen, Bart Smit of mijzelf.

Door Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries

Recently, Jan van Ooijen, Bart Smit and I attended a three-day workshop about circular design run by CIRCO, a Dutch organisation that promotes the concept and runs training programmes to help entrepreneurs and businesses adapt to the new way of doing things.

What is circular design? Well, it’s about creating products and services that no longer have a lifecycle with a beginning, a middle and an end. Instead, in the future products will be designed to “be made to be made again”, The objective is that there will be no waste anymore with resources continually being recycled. Since 2014 the transition to a new and regenerative Circular Economy has been a declared objective of the EU.

The workshop’s objective was to introduce the delegates to tools that would help them to identify opportunities to apply circular design within the value chains of their businesses, as a first step to exploring them in detail once back at work. We used the Damen Ferry 2306 E3 as a suitable subject and explored how we could modify the design process to move them towards a lifecycle that is more circular. For example, by assessing which components and materials that are already suitable for recycling and which could actually be recycled economically at the end of life of a ferry.

Other opportunities that we looked at during the workshop included introducing circular requirements in the design of our ferries and more local sourcing of materials and components. Another that holds great potential for Damen in general and ferries in particular is moving from outright sales to a pay-by-performance business model, as is already used in some other sectors. As the ferry provider we would decide which product is most suitable to perform the job to be done. From the design and build perspective this greatly expands the scope for much more standardisation and compatibility, as well as designs optimised for adaptability, upgradability, disassembly and reassembly. The result will be higher quality products with lower costs of ownership.

It’s a big step forward that at last we are now assessing what circular initiatives we already have operating within the Damen group. However we can’t do this alone, we need to collaborate with our suppliers and clients if we want to make a genuine and long-term shift from a linear to a circular approach. On both a Dutch and European level the goal is to achieve a 100% waste free circular economy by 2050.

Our target is to deliver a project in 2021 where we supply a ferry based on this performance business model. There’s a lot of work to do first. Our next step is to develop the idea further before we can present it to other stakeholders within Damen for the input and validation. If you have any ideas or thoughts, please contact Jan van Ooijen, Bart Smit or myself.

By Dewi Wesselman
Industrial Designer Damen Ferries