Nationale Sectoragenda maritieme maakindustrie: Vijf actielijnen van innovatie, vestigingsklimaat tot inkoop

In Rotterdam heeft gezant Marja van Bijsterveldt de sectoragenda gepresenteerd aan ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). De focus ligt op het behoud van onze veiligheid, versnelling van de energietransitie en het versterken van economische en militaire veiligheid. Deze agenda benadrukt hoe cruciaal de scheepsbouw is voor Nederland. Onze sector staat centraal in het waarborgen van vitale infrastructuur, bescherming tegen water en het leiden van de energietransitie.

Om deze doelen te bereiken, investeren de overheid en de sector gezamenlijk € 60 miljoen in innovatieve scheepsbouw in de jaren 2024 en 2025. Dit geld zal worden ingezet voor technologische en duurzame innovatie, waarbij de focus ligt op het versterken van onze maritieme positie en het vermijden van ongewenste afhankelijkheden op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid.

Marja van Bijsterveldt (kabinetsgezant): “Ten onrechte wordt onze maritieme maakindustrie beschouwd als een rustig bezit. Samen met andere landen in Europa zijn we in enkele decennia een overgroot deel van ons mondiale marktaandeel voor commerciële zeeschepen kwijtgeraakt aan Azië. Van 45% procent in de jaren ’80 naar 4% nu gemeten in gebouwd scheepsvolume. Met visie en stevige overheidssteun aan bedrijven neemt Azië en recent met name China stap voor stap onze industrie over, ook voor complexere schepen. Een schip bouwen in Nederland is volgens reders inmiddels 20% tot 40% duurder dan in Azië. Schrikbarende cijfers, die uiteindelijk desastreus zullen uitpakken als wij het tij niet weten te keren. Nederland is afhankelijk van schepen voor onze veiligheid, droge voeten, energietransitie en welvaart. We kunnen ons niet langer het laissez-faire beleid van de afgelopen decennia permitteren.”

Vijf actielijnen van innovatie, vestigingsklimaat tot inkoop 

Sector en kabinet gaan aan de slag met 25 maatregelen voor 25 knelpunten, gebundeld in vijf actielijnen. Zo wordt in een formele aanwijzing (instructie) voor de gehele Rijksoverheid vastgelegd dat nationale belangen beter meegewogen moeten worden bij de inkoop van schepen. Overheid en sector gaan werken aan het verbeteren van de financiering en fiscale zeevaartregelingen. Ook wordt er geïnventariseerd hoe aantrekkelijk gelegen scheepswerven beter beschermd kunnen worden tegen de dreiging van woningbouw. De sector gaat zelf aan de slag met het personeelstekort aanpakken.

Vijf koploperprojecten voor impuls

Naar aanleiding van de agenda werken sector en kabinet ook samen vijf koploperprojecten uit. Deze projecten betekenen een grote impuls voor de inzet van nieuwe technologieën, werkwijzen en verdienmodellen bij de productie, ombouw en reparatie van schepen. Voorbeelden van koploperprojecten zijn De werf van de toekomst en de Nucleaire voortstuwing van schepen.
Met De werf van de toekomst moeten de bouwkosten met 10-15% verlaagd en de bouw verduurzaamd worden via digitalisering en robotisering. Met Nucleaire voortstuwing van schepen wordt verkend hoe nucleaire technologie kan worden toegepast om onze scheepvaart te verduurzamen en lange termijn op zee te laten verblijven. Ook het Maritiem Masterplan behoort tot de koploperprojecten. Dit plan om tot 40 duurzaam varende schepen te bouwen die varen op bijvoorbeeld LNG, methanol, waterstof en zelf CO2 afvangen, ontving dit jaar €210 miljoen ondersteuning vanuit het Nationaal Groeifonds.

De sectoragenda onderscheiden de volgende vijf baanbrekende koplopersprojecten:

  1. Maritiem Masterplan
  2. De werf van de toekomst
  3. Smart Maritime
  4. Robotisering wind op zee
  5. Nucleaire voortstuwing van schepen

Regionale verankering in Regionale Maritieme Agenda

Bijna 50% van onze industrie is verankerd in de Zuid-Hollandse regio, van de Tweede Maasvlakte tot aan Werkendam. Vooral de diversiteit en volledigheid van clusters zoals Rotterdam, Drechtsteden en Stellendam worden geroemd. Deze clusters vormen de ruggengraat van onze sector en spelen een sleutelrol in het versterken van onze commerciële positie.

Om deze groei te ondersteunen, is samenwerking essentieel. Door betere ketensamenwerking en het regionaal samenbrengen van toeleverclusters en ecosystemen, kunnen we schaal creëren. Dit versterkt niet alleen onze commerciële positie maar zorgt ook voor een veerkrachtige en bloeiende maritieme sector voor de toekomst.

onder meer:

Rotterdam & Drechtsteden

Rotterdam en Drechtsteden vormen essentiële schakels in onze maritieme maakindustrie. Deze regio’s bieden een breed scala aan activiteiten en bedrijven, van scheepswerven tot toeleveranciers. Hoewel deze clusters wereldwijd bekend zijn, staan ze voor ruimtelijke uitdagingen, en de baggerscheepsbouw, een belangrijke pijler, staat onder druk. Toch blijft de samenwerking tussen Rotterdam en Drechtsteden een voorbeeld van sterke synergie en innovatie.

Werkendam

Hoewel Werkendam in de provincie Brabant ligt, is het binnen de maritieme delta een zeer belangrijk cluster vanwege de talloze innovaties, vooral op het gebied van binnenwateren, die hier hun oorsprong vinden. Zo huisvest Werkendam, naast Zwijndrecht, de grootste binnenvaarthaven van Nederland.

Schiedam

In de haven van Schiedam bevindt zich Offshore Valley, een broeinest voor de ontwikkeling van geavanceerde en innovatieve offshore energie. Wat deze locatie uniek maakt, is de combinatie van vooruitstrevende digitale ontwerpprocessen en de bouw en het onderhoud van schepen voor de offshore-industrie. Schiedam dient als een illustratief voorbeeld waarin de uitdagingen van ruimtegebrek, het vestigingsklimaat en de balans tussen wonen en werken in Zuid-Holland duidelijk zichtbaar zijn. Het borgen van voldoende ruimte voor maritieme bedrijvigheid in de regio is een belangrijk thema uit de Regionale Maritieme Agenda 2030, waarvan het vestigingsklimaat een onderdeel is.

Stellendam

Stellendam draagt trots de traditie van visserijscheepsbouw, maar richt zich ook op andere segmenten zoals werkschepen en retrofit superjachten. Innovatie staat hier hoog in het vaandel, en de werven hebben een duidelijk besef van hun rol in de lokale economie. Echter, de verzanding van de haven vormt een uitdaging die creatieve oplossingen vereist om de maritieme activiteiten te beschermen.

Oproep: Predictive maintenance voor optimaal onderhoud van offshore windparken met AI en data-analyse

Windenergie biedt het potentieel om de uitstoot van koolstof te verminderen en wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Een groot deel van de toekomstige ontwikkeling van Nederlandse windenergie zal plaatsvinden op zee. Sinds de oprichting van het eerste offshore windmolenpark, Egmond aan Zee, in 2007, heeft Nederland plannen ontwikkeld voor de uitbreiding van offshore windmolenparken tot 2023 en 2030. Tegen het einde van het jaar bereikten ze een operationele capaciteit van 4,5 GW en legden ze een solide marktkader vast voor offshore windenergie.

Bediening en Onderhoud (O&M) zijn dure en cruciale taken, die een aanzienlijk deel vormen van de algehele kosten van het exploiteren van offshore windmolenparken. Daarom is het nemen van beslissingen voor het plannen en inplannen van onderhoud in een windmolenpark cruciaal en speelt het een cruciale rol in de O&M-kosten. Hoewel er talloze studies zijn uitgevoerd over O&M van offshore windmolenparken, blijven er verschillende uitdagingen bestaan.

  1. Windenergiesystemen genereren extreem grote datasets, maar het effectief gebruiken van deze gegevens kan worden belemmerd door de schaalbaarheidsproblemen van traditionele databases.
  2. Hoewel predictive maintenance wordt erkend als de voorkeursoplossing voor offshore windturbines, is het volledige potentieel nog niet gerealiseerd. Huidige oplossingen richten zich vaak op individuele stappen van predictive maintenance en werken alleen voor specifieke scenario’s, waardoor er een aanzienlijke kloof ontstaat tussen lokale foutdiagnose en prognose en wereldwijde onderhoudsbesluitvorming.
  3. O&M-acties offshore zijn onderhevig aan verschillende onzekerheden, zoals de beschikbaarheid van reserveonderdelen, technici, middelen en gunstige weervensters. Er is aanzienlijk potentieel voor kostenbesparingen vanuit het perspectief van maritieme operaties, inclusief vloot- en voorraadbeheer, planning en routing met gekwantificeerde onzekerheid.

Momenteel werken we samen met TU Delft aan een voorstel voor de NWA-ORC2023 oproep getiteld “Een Zee van Windturbines.” Het doel is om een geïntegreerd beslissingsondersteuningssysteem te ontwikkelen op basis van AI en geavanceerde gegevensanalyse om de eerder genoemde uitdagingen aan te pakken en offshore wind O&M te optimaliseren in termen van verminderde kosten, verhoogde beschikbaarheid en een verminderde ecologische voetafdruk. Bovendien kan dit systeem worden gebruikt om effectievere plannen voor installatie en ontmanteling van windmolenparken te maken, wat uiteindelijk een optimaal levenscyclusbeheer van offshore windmolenparken mogelijk maakt.

We verwachten dat dit onderzoek windmolenparkbeheerders, onafhankelijke inspectie- en onderhoudsdienstverleners en bedrijven voor offshore installatie en exploitatie ten goede zal komen door aanzienlijke kostenbesparingen, verhoogde productiviteit, verbeterde effectiviteit en verminderde milieu-impact.

Als uw bedrijf of onderzoeksinstelling betrokken is bij offshore windenergie en geïnteresseerd is om deel te nemen of meer te weten te komen over ons project, neem dan gerust contact op met Xiaoli Jiang via x.jiang@tudelft.nl en/of Tessa Luijben via tessa.luijben@innovationquarter.nl.

Tomas van der Maarel

Jong Haventalent 2023: Een toekomstvisie op de Rotterdamse Haven

‘Sorteer voor op de dingen, en je plukt er je hele leven de vruchten van.’ Met deze woorden als drijfveer spreken we met Tomas van der Maarel, het Jong Haventalent van 2023, nadat hij bijna een jaar lang zijn inspirerende boodschap heeft verkondigd aan de young potentials in de maritieme sector. Met een achtergrond in economie en een familiegeschiedenis doordrenkt van logistieke passie, brengt hij niet alleen een frisse blik maar ook een energieke aanpak in de Rotterdamse haven, waar hij bij Broekman Logistics werkzaam is. Zijn doel is duidelijk: hij richt zich op de mensen die de haven dag in dag uit tot leven brengen.

Tomas’ connectie met de haven is diepgeworteld. Als zoon en kleinzoon van mannen die hun leven aan de binnenvaart hebben gewijd, werd hij al op jonge leeftijd ondergedompeld in de complexiteit en mogelijkheden van de logistieke wereld. Hoewel hij de economische voetsporen van zijn familie volgde, voegde hij een nieuwe dimensie toe aan de toekomst van de haven. “De logistieke wereld zit in mijn bloed. Mijn vader en opa waren beiden actief in de sector,” deelt hij. “Tijdens mijn studie werd ik vooral aangetrokken door de uitdagende puzzel die logistiek steeds weer biedt. Het opzetten van een supply chain op internationale schaal, dat fascineerde me enorm.”

Jong Haventalent 2023

Het belang van zichtbaarheid voor jongeren

In het gesprek benadrukt Tomas telkens het cruciale belang van zichtbaarheid in studies en de noodzaak van jong talent in de haven. “De sector moet meer doen om te tonen wat het te bieden heeft, vooral op het gebied van duurzame initiatieven zoals renewable energy en waterstof.” Dat zit hem toch vooral in het bezoeken van scholen, het laten zien van al die mooie projecten en het écht luisteren naar wat er bij jongeren speelt. Hij heeft verschillende projecten, waaronder het Porthos Project waarbij restwarmte uit het Westland slim wordt hergebruikt, onder de aandacht gebracht bij studenten en jongeren in Rotterdam. “Door deze innovaties te delen, creëer je bewustwording. Hiermee wordt de Rotterdamse haven niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer,” deelt hij enthousiast.

Mijn boodschap aan jongeren is duidelijk: oriënteer je heel goed en geniet ervan terwijl je keuzes maakt.

Fysieke wereld in rap tempo gedigitaliseerd

Een voor hem duidelijke verandering is de snelheid waarmee de jeugd digitaal is geworden. “Je kunt het niet meer los van elkaar zien, de fysieke wereld is voor de jeugd in een rap tempo gedigitaliseerd.” En dat dwingt, In een tijd waarin technologie de norm is, zowel de havenindustrie als onderwijsinstellingen zich aan te passen om jongeren te boeien en binden. “Het gaat niet meer alleen om schepen laden en lossen,” legt hij uit. “De Rotterdamse haven is bijzonder slim geworden. Misschien wel de slimste haven ter wereld! Mijn boodschap aan jongeren is duidelijk: oriënteer je heel goed en geniet ervan terwijl je keuzes maakt.”

“Er is zoveel te doen in de maritieme sector”

Als Sales Manager van Broekman Logistics begrijpt Tomas als geen ander de waarde van hard werken en slimme strategieën. Zijn boodschap aan jongeren is dan ook vooral een uitnodiging om je te verdiepen. “Oriënteer je goed, geniet van de uitdagingen en durf risico’s te nemen.” Hij gelooft sterk dat de jongere generaties de sleutel vormen tot de voortdurende vernieuwing van de haven. “Er is zoveel te doen in de maritieme sector,” voegt hij eraan toe. “Als je iets nieuws wilt leren, hoef je nooit ver te zoeken. Alles is mogelijk.”

Tomas heeft niet alleen gesproken op scholen – zo gaf hij sessies op het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam om jongeren te enthousiasmeren voor een maritieme carrière – maar heeft ook deelgenomen aan evenementen zoals het MATCH Career Event tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Het viel hem op dat een diverse groep mensen, zelfs buiten de maritieme sector, geïnteresseerd is in wat de haven te bieden heeft. “Ik sprak met een man die een eigen bedrijf in de retail heeft, maar weer op zoek is naar dynamisch werk in loondienst. Dit zijn nu typisch de zij-instromers die moeten weten welke kansen hier liggen.” Daarnaast heeft hij actief samengewerkt met Deltalinqs, waar hij netwerksessies voor jongeren heeft georganiseerd om hun bewustzijn over de kansen in de sector te vergroten. Hij is onlangs toegetreden tot het bestuur van Maritime Delta, waar hij betrokken is bij Human Capital-initiatieven.

Jong Haventalent 2023

Tomas van der Maarel is onlangs toegetreden tot het bestuur van Maritime Delta.

Focus op de mensen die het moeten doen

Als Jong Haventalent van 2023 is Tomas nu een rolmodel voor anderen. Hij heeft niet alleen de ambitie om het stokje door te geven, maar ook om het volgende Jong Haventalent te inspireren. Wat moet hij of zij weten? “Alleen door samen te werken, kennis te delen en het initiatief te nemen, kunnen jongeren en de industrie hand in hand gaan om de Rotterdamse haven te blijven transformeren naar een duurzame, innovatieve en bloeiende hub,” concludeert Tomas met vastberadenheid. Hij erkent ook dat er nog steeds obstakels zijn, zoals het hardnekkige idee dat de haven slechts vuil en zwaar werk inhoudt. “Tijdens mijn eigen studie zag ik dat jongeren niet spreken over een toekomst in de haven. Het lijkt erop dat het oude idee van ‘handen uit de mouwen steken en vies werk doen’ nog steeds in hun gedachten rondwaart,” merkt hij op, terwijl dat beeld voltooid verleden tijd is. “Het is aan de arbeidsmarkt om je slimheid in de etalage te zetten én tegelijkertijd te focussen op de mensen die het moeten uitvoeren.”

De toekenning van de titel Jong Haventalent gebeurt door een jury, waarin eerdere Jong Haventalenten en Havenmannen / vrouwen van het jaar zetelen. De jury let op het profiel, de kennis van de haven en de motivatie van de kandidaten. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie.

Datawerf herontdekt lonkend perspectief voor Maritiem MKB

Digitale ambities omzetten in tastbaar succes

Datawerf, het vernieuwde innovatieprogramma dat voortbouwt op het succes van de pilotfase, gaat 30 ondernemers in de maritieme- en maakindustrie in Zuid-Holland selecteren die intensieve ondersteuning krijgen om hun digitale ambities om te zetten in tastbaar succes. In 6 weken tijd – 2 dagen per week – worden deze ondernemingen praktisch geholpen door een digitale expert. De expert legt de digitale vraagstukken grondig onder de loep, om zo concrete oplossingen en een plan van aanpak te leveren, waarmee ondernemingen optimaal kunnen profiteren van de voordelen die digitale technologie biedt. Het aanmelden start nu.

Personeel meekrijgen

Eén van de grootste uitdagingen waar de maritieme en maakindustrie mee te maken heeft, is het personeelstekort en behoud. Datawerf biedt hier een lonkend perspectief.

Door deel te nemen aan Datawerf en de digitale transformatie te omarmen, kun je jouw organisatie efficiënter laten werken. Bedrijven hebben veel data, maar gebruiken deze nog onvoldoende in besluitvorming. Denk aan klantgegevens of data uit het productieproces. Datawerf helpt om inzichtelijk te maken welke stappen er genomen moeten worden om deze data om te kunnen zetten in bruikbare informatie, zodat besluitvorming gebeurt op basis van feitelijkheden. Zo wordt waardevolle kennis beter benut, kunnen medewerkers sneller en slimmer problemen aanpakken, wat leidt tot tevreden klanten en een soepel draaiende business.

“Met Datawerf willen we de maritieme en maakbedrijven een krachtige boodschap geven: stilstaan in de huidige situatie betekent achterblijven op de internationale markt,” zegt Dominique Nieuwpoort, programmacoördinator Datawerf. “Als je niets doet om de uitdagingen zoals minimale marges, personeelstekorten en de overgang naar datagedreven werken aan te pakken, loop je het risico om ingehaald te worden door je concurrenten. Datawerf biedt het lonkend perspectief dat bedrijven nodig hebben om met vertrouwen de volgende stap te zetten en hun groeiambities waar te maken. Want wie wil er nou niet zijn bedrijf verbeteren?”

Digitale experts op locatie en analyse sessies

Deelnemende bedrijven krijgen niet alleen de kans om hun digitale vraagstukken aan te pakken, maar ook om hun personeel te enthousiasmeren voor digitale innovatie. Door gebruik te maken van de digitale expertise van de experts op locatie of de analyse sessies, kunnen bedrijven hun digitale ideeën omzetten naar concrete plannen en digitale businessmodellen. De trajecten die zij doorlopen moeten uiteindelijk leiden tot hogere omzet, betere marges en lagere kosten voor de deelnemers. Andere doelen zijn het verminderen van personeelstekort en het aantrekkelijker worden als werkgever, met name voor een nieuwe generatie van jonge ‘digital-minded’ werknemers.

“Een ontbrekende schakel in het aanbod rond ondersteuning van digitale innovatie”, zo zou ik Datawerf willen omschrijven, aldus Dominique. “In de pilot van het project is aangetoond dat we via flexibele en op maat gemaakte hulp echt het verschil kunnen maken. Na hulp van Datawerf zien wij dat bedrijven een stap maken in hun datavolwassenheid en goed voorbereid beslissingen kunnen maken over toekomstige investeringen in digitalisering.

Wat is Datawerf?

Datawerf kent een looptijd van 2 jaar en wordt uitgevoerd door regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Het project is gericht op het ondersteunen van de maritieme en maaksector in de provincie Zuid-Holland bij het optimaliseren van digitale innovatie en het vergroten van hun datamaturiteit. Door digitale vraagstukken te doorgronden en concrete oplossingen te bieden, verandert Datawerf data in waardevolle informatie. Dit stelt bedrijven in staat om besluitvorming te baseren op feitelijkheden, wat leidt tot tevreden klanten en een soepel draaiende business.

Naadloze integratie met Digitalzh

Het programma is geïntegreerd in de dienstverlening van Digitalzh, het centrale loket voor digitale innovatie in Zuid-Holland. Samen met partner TU Delft, biedt Digitalzh een breed scala aan ondersteuning, variërend van informatie en opleidingen tot testfaciliteiten en ‘best practices’. Digitalzh helpt kleine en middelgrote bedrijven in de industrie om de uitdagingen rondom tekorten aan personeel, materialen en energie op te lossen en hun internationale concurrentiepositie te verbeteren.

Aanmelden voor Datawerf is vanaf nu mogelijk

Ondernemers kunnen zich via de website aanmelden voor deelname. Datawerf streeft ernaar om in 2025 tastbare resultaten te presenteren en deelnemende bedrijven klaar te stomen voor datagedreven groei. Grijp deze unieke kans om de digitale transformatie van jouw bedrijf te versnellen.

Femke Brenninkmeijer en Peter Goedvolk

Femke Brenninkmeijer & Peter Goedvolk: “Klimaatactivisten, stop je energie in de energietransitie en kom bij ons werken”

Zoals de maritieme sector het antwoord op de watersnoodramp had, zo heeft de sector nu het antwoord op de klimaat- en energiecrisis. Daarvoor moeten alleen tienduizenden vacatures wel snel vervuld worden. De energie en dadendracht van de klimaatbeweging spreekt ons aan. In de maritieme sector kun je de energietransitie mede vormgeven. 

In 2030 wil Europa minstens 55 procent minder CO2-uitstoot. In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. Sommigen plaatsen vraagtekens bij de uitvoerbaarheid. Zo ontstaat een onnodige tegenstelling tussen realisten en idealisten. Juist de maritieme sector is in staat de klimaatdoelen te helpen realiseren door actie en innovatie. Met hernieuwbare bronnen, zoals windparken op zee, kan de CO2-uitstoot fors afnemen.

Femke Brenninkmeijer en Peter Goedvolk

Onze sector: van ingenieursbureaus tot rederijen

Ons vertrouwen is daarbij gebaseerd op de unieke kwaliteiten van onze sector. Allereerst in efficiëntie, omdat onze bedrijven zo dicht bij elkaar liggen en nauw samenwerken. Van ingenieursbureaus, componentleveranciers, scheepswerven, havens, waterbouwers tot rederijen. Een krachtig maritiem ecosysteem met internationaal leidende kennisinstellingen, zoals MARIN en TNO. Een uitstekende uitgangspositie om de maritieme energietransitie wereldwijd te versnellen én te leiden. De manier waarop wij slepen, baggeren, varen en offshore actief zijn, verandert ingrijpend. We ontwikkelen schepen op waterstof, elektrificeren industrieën en bouwen wind- en zonneparken op de Noordzee. Om druk op de ketel te houden, ontwikkelen we een CO2-monitor zodat het straks voor iedereen duidelijk is wat onze sector uitstoot.

Momenteel springen daarbij vooral onze offshore windparken in het oog, waarvan enkele straks stroom leveren voor ‘groene waterstoffabrieken’ aan land en op zee. De toepassingen zijn inmiddels dusdanig gevorderd dat schepen straks op zee kunnen ‘tanken’ of aan de stekker kunnen opladen bij een windmolenpark. In ‘offshore wind’ speelt de Nederlandse maritieme sector Champions League. Nederlandse bedrijven hebben een marktaandeel van 25 procent binnen de Europese offshore windmarkt.

Veertig procent stroom uit offshore windparken

Om dit soort huzarenstukjes te kunnen blijven leveren, moet de maritieme sector heel veel talent werven. Deze mensen zijn hard nodig om het voor 2030 gestelde doel ‘veertig procent stroom uit offshore windparken’ te halen. Met Port of Rotterdam, Deltalinqs en de gemeente Rotterdam werken we daarom aan een plan voor het aantrekken van personeel voor de energietransitie in de Rotterdamse haven. Alleen al voor 2030 hebben we ongeveer 21.000 medewerkers nodig die bedreven zijn in digital technology en smart industry. En ook nog eens 20.000 collega’s die de energietransitie vormgeven.

Daartoe moet ons imago realistischer en actueler worden. Menigeen denkt bij ons alleen aan de Deltawerken, het lostrekken van een containerschip in het Suezkanaal of het opspuiten van Maasvlakte 2. En verder aan containerschepen ver op zee. Deze helden in de uitvoering blijven de kurk waarop de sector drijft. Maar we zijn inmiddels zoveel meer dan dat. De meeste werknemers (alleen al 152.000 in Zuid-Holland) werken bijvoorbeeld aan wal. Je zult ze eerder tegenkomen achter een laptop dan op het dek. Tezamen bezorgen zij de Nederlandse economie 66 miljard euro omzet.

Vandaag nog aan boord en wal stappen

Houdt je dochter van programmeren? Vertel haar over de computergestuurde toepassingen in onze sector. Overweegt je zoon die economie studeert om met Extinction Rebellion snelwegen te blokkeren? Stuur ‘m naar ons. Dan kan hij namens de maritieme sector werken aan de financiering van schonere technieken. En economen en bestuurskundigen denken voor ons uit aan welke innovaties de samenleving nu het meest behoefte heeft. We hebben werkelijk iedereen nodig komende jaren en het is alle ‘hens aan dek’ om in scheepvaart termen te blijven. Hoe graag we dat ook willen, we kunnen daarbij tijdens de transitie niet opeens stoppen met olie en gas. Dan komt alles tot stilstand, ook de energietransitie. We stellen dus doelen en werken daar in rap tempo naartoe. Dit weekend werd het eerste nieuwbouw waterstof-aangedreven binnenvaartschip gedoopt. Diverse maritieme spelers lopen op de muziek vooruit: zij willen al in 2035 CO2-neutraal zijn. Het gaat dus hard, maar is niet morgen geregeld.

Klimaatactivisten die de energietransitie nog meer willen versnellen, doen er goed aan vandaag nog bij ons aan boord (en aan wal!) te stappen. We hebben idealisten nodig om plannen te maken en realisten om ze uit te voeren. In beide kampen, die overigens nauw met elkaar samenwerken en steeds vaker samensmelten in één persoon, staan nog volop vacatures open. Gaat het milieu je aan het hart, dan kun je bij ons het verschil maken. Kom van de snelweg en versnel de energietransitie binnen de maritieme sector.

Femke Brenninkmeijer is CEO bij NPRC en bestuursvoorzitter Maritime Delta, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden in het maritieme cluster van Zuid-Holland tot aan Werkendam.

Peter Goedvolk is ondernemer en voorzitter Rotterdam Maritime Board, een adviesorgaan voor Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en Provincie Zuid-Holland t.a.v. het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het maritieme cluster in de Rotterdamse regio.