Kansen en uitdagingen voor de superjachtsector

Net als in de Formule1 kunnen de nieuwste technieken in de superjachtensector doorgevoerd worden in andere sectoren!

Gezamenlijk webinar NMT RMSC Maritime Delta

Tijdens een van de eerste inhoudelijk webinar activiteiten van 2021,werd de focus door NMT, RMSC en Maritime Delta gelegd op de superjachten sector. Hein Velema van Marstrat startte met een overzicht van de sector, die aangaf dat de invloed van COVID-19 op de economie en specifiek in deze sector is gegroeid; Miljardairs zijn nog rijker geworden en jachten worden gezien eruit als een veilige plek om met familie te zijn. De “Pre-loved” superjacht markt is in de tweede helft van 2020 juist versneld gegroeid, evenals de orderportefeuille voor nieuwbouw.

Hein stelde het publiek de vraag Waarom denken we alleen aan bouwen van jachten terwijl er nog zoveel meer is in deze markt waar de regio mee aan de slag kan, zoals de maritiem zakelijke dienstverleners.
De operationele markt in deze sector, zoals de jaarlijkse kosten om een jacht in bedrijf te houden, zijn voor jachten erg groot. Hier kan de groot Rotterdamse regio ook haar aandeel in uitbreiden, het geeft genoeg kansen voor surveyors, toeleveranciers bij kleine reparaties etc.

Jachteigenaren zien dat hun imago verandert, en verdere verduurzaming in de sector kan juist helpen om dat imago te verbeteren. Economische noodzaak is niet direct de aanleiding om te vergroenen, maar deze doelgroep kan geënthousiasmeerd worden om bij refit te kiezen voor de Nederlandse superjachten sector, welke wereldwijd in de top 3 staat.

Een goede tool om het productieproces, jacht operational life, en einde levensduur inzichtelijk te maken is de life cycle assessment tool. Robert van Tol van Water Revolution Foundation vertelde dat dit belangrijk is om duurzaam refitten te optimaliseren.

Dennis Bravenboer (Hug Engineering) begon direct met een stelling, om zo het publiek te verleiden tot actieve deelname: Als NL dezelfde vooraanstaande positie voor refit wil verwerven als voor nieuwbouw, dan is het belangrijk dat gespecialiseerde toeleveranciers als een cluster al in een zeer vroeg stadium worden betrokken.
Het bouwen van een jacht is een lang traject,  zeker met geavanceerde systemen is het van belang om er vroeg bij te zijn. Een hecht cluster over de hele keten is daarom belangrijk.

Er zijn vele kansen voor de maritieme sector. Ten eerste, “nieuwere jachten” gaan ook graag terug voor onderhoud naar het land waar ze gebouwd zijn.  Als er in NL een combinatie gemaakt kan worden met de ‘Noordelijke Route’ en de plannen voor de Rijnhaven als Rotterdam Marina (link) uitkomen, kunnen er tijdens de winterstalling veel operationeel, onderhanden werk gedaan worden, en zijn de kleinere upgrades en reparaties weer wel interessant. De promotie van de regio in combinatie met de werven wordt dan een win-win situatie.

Daarnaast gaf Robert aan dat de jachtensector niet afhankelijk is voor innovatie van regelgeving maar probeert op de troepen vooruit te lopen. Als industrie is het juist goed om verder te gaan en nieuwste inzichten te delen. Net als in de Formule1 kunnen nieuwe technieken in de superjachten doorgevoerd worden in andere sectoren. Zowel de hybride aandrijvingen in Noordelijke fjorden worden belangrijker qua milieu overwegingen en ook de Middellandse Zee havens gaan kijken naar strengere regels. Daar kan onze sector nu al op in spelen door met de eigenaren zelf hoge standaarden te ontwikkelen en uit te venten.

Een van de aanbevelingen tijdens het webinar was te kijken naar de initiatieven in bijv Italië die te vinden zijn in de kleinere jachten markt (tot 500 GT) op het gebied van duurzaamheid – die doelgroep is genoodzaakt om sneller te schakelen, omdat er kleine technische ruimtes aanwezig zijn en ze vaker in serie bouwen, waardoor er gekozen moet worden voor duurzame opties ivm de lange levensduur van de innovatie.

Een vraag uit het publiek over concrete plannen voor een sustainable refit werf moest helaas nog ontkennend beantwoord worden, maar de sprekers gaan gezamenlijk hun best doen om dit verder te concretiseren.

Kort werd nog stilgestaan bij het talent, human capital, wat belangrijk zal blijven, en daar mag ook wel wat aandacht voor komen. Er zijn gespecialiseerde opleidingen, maar de innovatieve ontwerpen van bijv Feadship leiden maar mondjesmaat tot opdrachten – een goed onderwerp voor een volgend ideecafé hoe dit omgezet kan worden naar concrete opdrachten.

Te veel onderwerpen in te korte tijd, NMT, RMSC en Maritime Delta danken de sprekers en hopen u snel weer bij een volgend Ideecafé te mogen begroeten!

Linda Treuman
RSMC

Blog: RH2INE Over de grenzen samenwerken aan schoon goederenvervoer

Mobiliteit heeft effect op de kwaliteit van de leefomgeving. Op allerlei manieren werkt de provincie Zuid-Holland daarom aan duurzame en veilige mobiliteit. Hiermee sluiten we aan op de maatschappelijk relevante opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en een gezonde en veilige leefomgeving.

Waterstof is een van de duurzame oplossingen voor schoner transport over weg en water.

Waterstof als duurzame energiebron
De provincie Zuid-Holland is samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen initiatiefnemer van RH2INE: Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Een kickstart naar zero-emissie transport. RH2INE richt zich nu eerst op schoon goederenvervoer over water. De ambitie is om in 2030 minimaal 12 schepen te kunnen laten varen op waterstof op de corridor Rotterdam, Duisburg en Keulen (Rhine – Alpine route) met minimaal 3 waterstofvulstations.

Samen met deelstaat Noordrijn-Westfalen wil de provincie Zuid-Holland private partijen helpen de toepassing van waterstof – voor binnenvaartschepen en zwaardere vrachtwagens – te realiseren door drempels weg te nemen, kennis uit te wisselen en consortia te vormen. Inmiddels zijn ongeveer 30 partijen aangesloten, waaronder de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo. Het doel is om schone waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor transport langs de Europese corridors van Rotterdam naar Keulen.

Wat doet RH2INE?
RH2INE zet zich op verschillende manieren in om de kickstart naar zero-emissie transport met waterstof gerealiseerd te zien. Zo bouwen we samen aan een sterk netwerk van partijen uit de gehele waardeketen, zowel in Nederland als in Noordrijn-Westfalen en zowel privaat als publiek. We bouwen kennis op en willen deze in de praktijk verder doorontwikkelen. Daartoe zet RH2INE zich in om Europese fondsen binnen te halen om de internationale binnenvaart te versterken, ervoor te zorgen dat meer goederen over het water vervoerd worden en dat dit op een duurzame manier gebeurt: met waterstof als energiebron. Op dit moment wordt met een bijdrage uit CEF (financieringsinstrument van de Europese Unie) een kickstart studie uitgevoerd naar de randvoorwaarden om het varen op waterstof mogelijk te maken. Er vinden studies plaats op het gebied van (technisch) onderzoek, veiligheid en regelgeving. Zo draagt RH2INE bij aan de nationale klimaatambities en de Europese Green Deal.

Interesse?
Hoe meer partijen zich aansluiten bij RH2INE, hoe beter dit initiatief van de grond komt. Bij RH2INE zijn partijen uit de gehele waterstofketen betrokken, vanuit de industrie, verladers, vervoerders, havens, kennisinstellingen en publieke partijen.

Heb je interesse om je als partner aan te sluiten of heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Lilian Froitzheim – Leijs via l.froitzheim@pzh.nl. Zij is projectleider RH2INE namens de provincie.

Bekijk hier de video RH2INE: over de grens samenwerken aan schone brandstof voor goederenvervoer Province Zuid-Holland.