Blog: Waarom elektriciteit vergelijkbaar is met water

Het derde blog van Maritime Delta blog is geschreven door Peter Paul van Voorst tot Voorst van Skoon

Nederland, waterland. De Nederlanders weten goed hoe om te gaan met water, maar kan deze expertise ook ingezet worden bij elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen? Tijd om te kijken naar de drie meest significante overeenkomsten tussen water en schone elektriciteit

  1. Er is meer dan genoeg

Net als water, is het aanbod aan energie meer dan genoeg om de samenleving te voorzien van groene elektriciteit. Waar de focus op het milieu toeneemt, neemt ook het aantal bronnen om deze energie uit te winnen toe. Energie uit zon en wind zijn de meest voorkomende. Maar wist u dat deze al worden aangevuld met energie uit golven, getijden en temperatuur- en hoogteverschillen.

2. Vraag en aanbod is niet in balans

Zoals ook met zware regenval op de ene plek en verwoestijning op de andere, hebben sommige gebieden te maken met een overschot aan elektriciteit, terwijl elders het elektriciteitsnet moeite heeft om te voldoen aan de vraag. In de glastuinbouw in Zuid-Holland wordt water vaak opgeslagen voor later gebruik, deze methode is ook essentieel voor een soepel verloop van de energietransitie.

3. De wereld draait erop

Tegenwoordig is men bijna even afhankelijk van elektriciteit als van water. ‘Betrouwbaar, veilig en schoon’ zijn eigenschappen die niet alleen aan water worden toegewezen, maar in toenemende mate ook aan elektriciteit. Oplossingen die bijdragen aan een goede verdeling van het aanbod aan elektriciteit, zijn in opkomst.

Dat klinkt ons als muziek in de oren. Bij Skoon Energy werken we hard aan de ontwikkeling van een dergelijke oplossing. Door het opzetten van een netwerk van mobiele energie opslag systemen. Slechts een jaar oud, zijn we al goed op weg om een hoeksteen in de efficiënte distributie van schone energie. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op: info@skoon.world of ga naar www.skoon.world.

Why electricity is very much like water

Holland, land of water. The Dutch sure know how to deal with water, but how can we put this expertise to good use when it comes to electricity generated by natural resources? Let’s look at three significant similarities between water and clean electricity.

  1. There is more than enough of it

Just like water, the amount of energy available would be more than enough to supply a sufficient amount of green electricity to run society on. With an increasing focus on the environment, the number of resources to harvest this type of energy, is increasing as well. Solar and wind energy are the most common. But did you know these are complemented by energy harvested from waves, tides and temperature and height differences? Just to name a few.

2. Supply and demand is out of balance

As is the case with heavy rain in one place and desertification in another, some areas have to deal with an excess of electricity while in another area the grid is struggling to meet demand. Just as the greenhouses in South-Holland store water for later use, storing clean electricity until it’s demanded by its users, is vital to ensure a smooth energy transition.

3. It runs the world

It is safe to say we’ve almost become as dependent on electricity as on water. ‘Reliable, safe and clean’, are not just attributes of water availability, but increasingly so for electricity. Therefore, solutions that contribute to distributing the supply of electricity to achieve a fair balance, are gaining traction.

This is music to our ears. We at Skoon Energy are working hard on developing such a solution. By setting up a network of large mobile energy storage units. Just a year old, we are already on our way to become a keystone in this efficient distribution of clean energy. Would you like to know more? Don’t hesitate to contact us:  info@skoon.world or visit: www.skoon.world.