Maritiem Innovatie Overleg

Succesvol Intermediair maritiem Innovatieoverleg

Op donderdag 3 september vond in de Duurzaamheidfabriek in Dordrecht het maritiem intermediair innovatie overleg plaats. Na een lange tijd bijeenkomen op een passende locatie werd een waardevol moment van kennis delen en samenwerken. De aanwezige organisaties ondersteunen het maritieme bedrijfsleven en stimuleren innovatie in de regio.

Het intermediair innovatieoverleg is bedoeld voor afstemming, verbinding en kennisuitwisseling van regionale partners, intermediairs en instellingen. De deelnemers begonnen met een pitch over een innovatie waar ze mee bezig zijn of de afgelopen tijd aan hebben bijgedragen. Opvallend waren de initiatieven van verschillende partijen die inspelen op de gevolgen die de situatie rondom Corona met zich mee brengt. Elke partij sloot af met een hulpvraag voor de groep.

Rondom de thema’s energietransitie, digitalisering en human capital werden ook de kansen en bedreigingen en de eerste te ondernemen stappen met elkaar besproken.

Kansen voor energietransitie werden onder andere gesignaleerd in Nederland als kenniseconomie en daarbij vooral vernieuwend te denken. Voor digitalisering bieden nieuwe businessmodellen kans alsook de vergroting van de verdiencapaciteit door efficiëntere productie en kostenbesparing door robotisering en minder verspilling grondstoffen. Meer focus op softskills, mindset en diversiteit zijn als kans geïdentificeerd bij het thema human capital.

Meer samenwerken in de ontwikkeling en ook in de uitvoering was voor alle drie de thema’s de hoofdgemeenschappelijke deler waar de mogelijkheden liggen voor de maritieme sector.

Aanwezige partijen waren: Rijkswaterstaat, Netherlands Maritime Technology, STC Group, Gemeente Rotterdam, iTanks, InnovationQuarter/ Maritime Delta, SmartPort, Werkendam Maritime Industries, Da Vinci College/ Duurzaamheidsfabriek, Deal! Drechtsteden, PortXL, MOIC, Rotterdam Maritime Services Community, TNO en Buccaneer Delft.

De Maritime Delta neemt dan ook de uitkomst van dit overleg mee in de programmering van de activiteiten in de toekomst. Heb je vragen, neem dan contact op met Tessa Luijben: tessa.luijben@innovationquarter.nl

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman

Werkbezoek Maritime Delta aan Huisman op maandag 21 september

Op maandag 21 september brachten verschillende regionale bestuurders vanuit de Maritime Delta een bezoek aan het Schiedamse bedrijf Huisman. Aanleiding voor het bezoek was een (hernieuwde) kennismaking met het maritieme en offshore bedrijf en hun vele innovatie-activiteiten. Evenals een ontmoeting met de recent aangetreden CEO David Roodenburg en president Joop Roodenburg.

Huisman is een innovatief en toonaangevend (internationaal) bedrijf gevestigd in Schiedam op het gebied van onder meer maritieme en offshore equipment zoals kranen en (boor)torens. Zo worden onder andere met hun kranen, offshore windturbines geïnstalleerd en die leveren hiermee een bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. Huisman is niet alleen een mooi voorbeeld van (maritieme) zelfscheppende maakindustrie in de regio, maar speelt ook een belangrijke rol in het regionaal ecosysteem van innovatieve bedrijven. Tijdens het werkbezoek werd de rijke historie van het bedrijf genoemd en de impact dat hun vestiging in de Wiltonhaven in de ontwikkeling van het gebied. Het belang van een goed nationaal en lokaal vestigingsklimaat werd hierbij nog eens benadrukt.

David Roodenburg, CEO van Huisman: “We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarin we de bestuurders konden laten zien wat innovatie in de praktijk betekent. Een van onze ‘step changing’ technische oplossingen is de ontwikkeling van speciale kranen voor de installatie van steeds grotere windturbines op zee. Door kennis en kunde in het maritieme cluster te combineren met de innovatieve kracht van Huisman, kunnen we een cruciale rol spelen in de energietransitie.”

Aan het werkbezoek namen onder andere deel: Wethouder Rotterdam, Arjan van Gils, Wethouder Drechtsteden, Maarten Burggraaff, Gedeputeerde Zuid-Holland, Jeannette Baljeu , Wethouder Schiedam; Fahid Minhas, Voorzitter Nederland maritiem Land Rob Verkerk, Managing Director Roel de Graaf, en Hoofd Innoveren InnovationQuarter, Eefje Dekkers.

Een additionele aanleiding voor het werkbezoek was een update van het regionaal programma Maritime Delta. Dit programma zet zich in samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in voor het versterken van het maritieme cluster in Zuid-Holland. Het programma Maritime Delta is tevens onderdeel van de bredere regionale positionering en samenwerking Rotterdam Maritime Capital of Europe. In het huidige programma is er een duidelijk focus op energie-transitie, digitalisering en human capital. Vanuit InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology wordt sinds 2012 i.s.m. vele partners uitvoering gegeven aan het programma. Vanwege de huidige covid-19-situatie en gerelateerde economische impact op de sector, werd vanuit het programma de nut en noodzaak belang benadrukt van het organiseren van (online) netwerk-activiteiten evenals de ondersteuning bij (financiering van) innovatie in de sector.

Fahid Minhas, wethouder Schiedam: ““Schiedam koestert de maritieme bedrijvigheid en ontwikkelingen in de sector. Leefbaarheid en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden in dichtbevolkte havensteden. Dat vraagt om visies en wederzijds begrip, om het beste van beide werelden te bewerkstelligen”

Het bezoek aan Huisman werd treffend afgesloten met een rondleiding langs de schepen en werkzaamheden in de haven. Hierbij werd nog eens het innovatieve karakter duidelijk van Huisman , en de cruciale bijdrage die zij leveren aan werkgelegenheid in de regio als ook de energietransitie van Nederland en daarbuiten.

SMASH gelanceerd op maandag 21 september 2020

Minister van Nieuwenhuizen ( IenW) geeft startsein Nederlands Forum Smart Shipping

Veiliger en duurzamer varen

Maandag 21 september heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein gegeven voor een unieke samenwerking op het gebied van smart shipping. In de Kooren Terminal in Rotterdam lanceerde zij in aanwezigheid van alle betrokken maritieme partijen het Nederlands Forum Smart Shipping. In dit forum gaan marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping. Tijdens de starthandeling van het forum waren er al enkele verschillende typen smart ships te zien. De minister en andere aanwezigen kregen zo alvast een voorproefje van de vergaande mogelijkheden van deze slimme en (deels) autonoom varende schepen.

Verregaand geautomatiseerd varen mogelijk maken
In aanwezigheid van alle initiatiefnemers van het forum, nam Minister Cora van Nieuwenhuizen het logo van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) aan vanuit een autonoom varend schip. Dat droeg ze over aan Rob Verkerk, directeur van Nederland Maritiem Land, de organisatie waar het forum straks is gehuisvest. Daarbij sprak ze uit wat het belang smart shipping is voor Nederland: “Smart shipping is een ‘containerbegrip’. Het gaat over een nieuwe generatie zee- en binnenvaartschepen die duurzamer zijn dan de huidige, over onbemande vaartuigen voor gevaarlijk werk in havens, over geautomatiseerde
goederenoverslag. Het gaat over innovaties die de stap naar efficiënter en schoner transport over water nog aantrekkelijker maken. De wereldwijde maritieme koppositie van Nederland is niet vanzelfsprekend. Die zullen we samen moeten verdedigen. SMASH! is een daarvoor een goed initiatief.”

Rob Verkerk nam het logo in ontvangst met de woorden: “Nu het initiatief SMASH!, en dus het forum, niet meer alleen van de overheid is maar van ons allen, is het een uitzonderlijke samenwerking in mijn ogen. We creëren hiermee slagkracht om innovaties op het gebied smart shipping in Nederland te  versnellen en zo op dit gebied toonaangevend te worden en te blijven”.

Om duidelijk te maken hoe divers de toepassingen van smart shipping zijn waren er al vijf verschillende voorbeelden van “smart ships” te zien op het lanceringsevenement. De slimme schepen RT Borkum, CityBarge, RPA-3, VO:X Metiri en de MS AURIS waren present om de aanwezigen de mogelijkheden van deze zeer verschillende schepen en technologie te laten zien. Voor de CityBarge, een autonoom vaartuig dat in een pilotproject goederentransport in de binnenstad van Leiden gaat verzorgen was het zelfs de publieke onthulling. De RT Borkum is een sleepschip dat op afstand bestuurd kan worden. Ook experimenteert het momenteel met autonome functies. De varende drone VO:X Metiri wordt onder andere ingezet om bodemmetingen te doen op plekken waar bemande voertuigen niet kunnen komen. De RPA 3 is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam dat ook zonder kapitein kan varen en die onder andere de waterdiepte in de haven in beeld kan brengen. De MS AURIS is een vaartuig van onderzoeksinstelling Marin waarop autonome technieken in praktijk getest worden.

Gezamenlijke ambitie
In SMASH! werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan de ambitie om Nederland een toonaangevend land op het gebied van smart shipping te maken. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.

Activiteiten die het forum gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, dit uit zich in een gezamenlijke roadmap, overleg en het samen uitvoeren van projecten.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, NMT, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

Met smart shipping wordt scheepvaart veiliger, duurzamer en economisch rendabeler Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen.

Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Nieuwe technieken geven nieuwe kansen, zowel voor de maakindustrie als voor de transportindustrie. En het maakt scheepvaarttoepassingen mogelijk op gebieden waar dat nu nog niet mogelijk is. Smart shipping draagt bij aan een duurzamere scheepvaart door efficiënter en zuiniger varen, maar ook via het overnemen van vervoerstaken van modaliteiten die minder duurzaam zijn. Ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.