SMASH gelanceerd op maandag 21 september 2020

Minister van Nieuwenhuizen ( IenW) geeft startsein Nederlands Forum Smart Shipping

Veiliger en duurzamer varen

Maandag 21 september heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het startsein gegeven voor een unieke samenwerking op het gebied van smart shipping. In de Kooren Terminal in Rotterdam lanceerde zij in aanwezigheid van alle betrokken maritieme partijen het Nederlands Forum Smart Shipping. In dit forum gaan marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping. Tijdens de starthandeling van het forum waren er al enkele verschillende typen smart ships te zien. De minister en andere aanwezigen kregen zo alvast een voorproefje van de vergaande mogelijkheden van deze slimme en (deels) autonoom varende schepen.

Verregaand geautomatiseerd varen mogelijk maken
In aanwezigheid van alle initiatiefnemers van het forum, nam Minister Cora van Nieuwenhuizen het logo van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) aan vanuit een autonoom varend schip. Dat droeg ze over aan Rob Verkerk, directeur van Nederland Maritiem Land, de organisatie waar het forum straks is gehuisvest. Daarbij sprak ze uit wat het belang smart shipping is voor Nederland: “Smart shipping is een ‘containerbegrip’. Het gaat over een nieuwe generatie zee- en binnenvaartschepen die duurzamer zijn dan de huidige, over onbemande vaartuigen voor gevaarlijk werk in havens, over geautomatiseerde
goederenoverslag. Het gaat over innovaties die de stap naar efficiënter en schoner transport over water nog aantrekkelijker maken. De wereldwijde maritieme koppositie van Nederland is niet vanzelfsprekend. Die zullen we samen moeten verdedigen. SMASH! is een daarvoor een goed initiatief.”

Rob Verkerk nam het logo in ontvangst met de woorden: “Nu het initiatief SMASH!, en dus het forum, niet meer alleen van de overheid is maar van ons allen, is het een uitzonderlijke samenwerking in mijn ogen. We creëren hiermee slagkracht om innovaties op het gebied smart shipping in Nederland te  versnellen en zo op dit gebied toonaangevend te worden en te blijven”.

Om duidelijk te maken hoe divers de toepassingen van smart shipping zijn waren er al vijf verschillende voorbeelden van “smart ships” te zien op het lanceringsevenement. De slimme schepen RT Borkum, CityBarge, RPA-3, VO:X Metiri en de MS AURIS waren present om de aanwezigen de mogelijkheden van deze zeer verschillende schepen en technologie te laten zien. Voor de CityBarge, een autonoom vaartuig dat in een pilotproject goederentransport in de binnenstad van Leiden gaat verzorgen was het zelfs de publieke onthulling. De RT Borkum is een sleepschip dat op afstand bestuurd kan worden. Ook experimenteert het momenteel met autonome functies. De varende drone VO:X Metiri wordt onder andere ingezet om bodemmetingen te doen op plekken waar bemande voertuigen niet kunnen komen. De RPA 3 is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam dat ook zonder kapitein kan varen en die onder andere de waterdiepte in de haven in beeld kan brengen. De MS AURIS is een vaartuig van onderzoeksinstelling Marin waarop autonome technieken in praktijk getest worden.

Gezamenlijke ambitie
In SMASH! werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen aan de ambitie om Nederland een toonaangevend land op het gebied van smart shipping te maken. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.

Activiteiten die het forum gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, dit uit zich in een gezamenlijke roadmap, overleg en het samen uitvoeren van projecten.

SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, NMT, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

Met smart shipping wordt scheepvaart veiliger, duurzamer en economisch rendabeler Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen.

Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Nieuwe technieken geven nieuwe kansen, zowel voor de maakindustrie als voor de transportindustrie. En het maakt scheepvaarttoepassingen mogelijk op gebieden waar dat nu nog niet mogelijk is. Smart shipping draagt bij aan een duurzamere scheepvaart door efficiënter en zuiniger varen, maar ook via het overnemen van vervoerstaken van modaliteiten die minder duurzaam zijn. Ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Rijk en regio starten onderzoek naar uitbreiding van de haven Werkendam

Florerende binnenvaarthaven

De binnenvaarthaven van Werkendam is onderdeel van de Maritime Delta. Gelegen aan de Merwede, heeft de haven van Werkendam uitstekende verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Mede door de gunstige ligging heeft zich hier een vooraanstaand innovatief scheepvaartcluster gevormd, gericht op beheer, onderhoud en afbouw van binnenvaartschepen. Daarnaast bevinden er zich belangrijke bedrijven voor schepen ten behoeve van zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij en waterbouw. Tenslotte is Werkendam de op twee na belangrijkste thuishaven voor binnenvaartschippers in Nederland. De haven is volledig benut. Om vertrek van bedrijven te voorkomen, is uitbreiding van de haven op korte (<2025) en middellange termijn noodzakelijk (rond 2030).

Stapsgewijze uitbreiding

Op korte termijn wil de gemeente Altena in goed overleg met de ondernemers een insteekhaven aan de Biesboschhaven Zuid realiseren. De beoogde locatie betreft het terrein van de voormalige mengvoederfabriek en directe omgeving ten oosten van de Biesboschsluis (zie kaartje). Het gaat in totaal om een servicehaven met een omvang van circa 135 x 50 meter. Het is een eerste stap, eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat er behoefte is aan 2600 meter extra kaderuimte. Als tweede stap moet een uitbreiding van de haven rivierinwaarts een einde maken aan het nijpende plaatsgebrek.

Indicatie plangebied insteekhaven Biesboschhaven Zuid Werkendam.

Combineren van opgaven

Naast de noodzaak voor uitbreiding van de haven zijn er nog andere belangrijke riviergebonden opgaven vanuit zowel Rijksoverheid, provincies en Waterschap Rivierenland. Het gaat hierbij onder meer om waterveiligheid (rivierverruiming en dijkversterking), overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart, waterkwaliteit in de rivieren en natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De ambities van de overheden zijn op initiatief van de gemeente Altena verwoord en verbeeld in een brochure. Om riviergebonden opgaven gezamenlijk en in samenhang op te pakken is het nationale Programma Integraal Riviermanagement vorig jaar gestart. Werkendam is binnen dit programma aangewezen als pilotstudie.

MIRT-Onderzoek

Het Rijk, regio (provincies, waterschap) en gemeente Altena hebben afspraken gemaakt om de opgaven en kansen in het gebied rond Werkendam-Sleeuwijk gezamenlijk te onderzoeken in een MIRT-onderzoek. Het MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT zijn projecten opgenomen waarbij het Rijk samen met de regio werkt aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het MIRT-onderzoek Werkendam zal onder meer inzicht geven in het toekomstperspectief voor de haven. Dit wordt onder meer bekeken vanuit de rol van Werkendam in de bredere context, namelijk de Maritime Delta. Het MIRT-onderzoek geeft tevens inzicht in de kosten en de financieringsmogelijkheden. Op basis van het onderzoek zullen betrokken overheden in juni 2021 duidelijkheid geven of en op welke wijze er een vervolg komt.

Smart Shipping Forum gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping gaat er komen

Nationaal Forum Smart Shipping – In aanbouw voor heel Nederland, maar met een stevige fundatie in de Maritime Delta

Publiek private samenwerking is een manier om Smart Shipping, ofwel vergaand geautomatiseerd- of autonoom varen, in Nederland goed van de grond te krijgen. Er is kennis nodig, een economisch voordeel en er is aanpassing van regelgeving nodig. Onder andere NML, EICB, Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam, het ministerie van I&W, Innovation Quarter en NMT zijn bezig met de opzet van een Nationaal Forum Smart Shipping om die samenwerking tot stand te brengen.

Het Forum brengt deze drie soorten partijen (overheden, bedrijven & kennis) bij elkaar in een eigen ecosysteem. De Maritieme Delta huisvest een aanzienlijk deel van dit Nederlandse ecosysteem, en het Forum zal dan ook in Rotterdam haar thuishaven hebben en nauw samenwerken met het Maritime Delta programma.

Het Forum speelt een rol door de implementatie van Smart Shipping in Nederland te bevorderen, zowel in de zeevaart als in de binnenvaart. Dat doet het forum door het bundelen van energie, maar ook door met elkaar (regionale) ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. Denk daarbij aan technische aspecten (zoals technische en data standaarden, maar ook standaarden voor veiligheid), juridische en operationele aspecten, maar ook aan de sociaal-economische gevolgen van automatisering in de scheepvaart.

Halverwege dit jaar gaat het Forum haar werkzaamheden beginnen. Naast de oprichtende partijen staat deelname aan de activiteiten van het  forum open voor alle geïnteresseerde maritieme partijen in Nederland, en is er uitdrukkelijk ruimte voor nieuwe deelnemers en netwerkpartners.

We zullen u vanzelfsprekend via deze nieuwsbrief en de site www.maritimedelta.nl op de hoogte houden. Heeft u Marco Scholtens of Edward Gilding, kwartiermakers van het forum, nog niet gesproken en denkt u een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact met één van hen op.

 

Maritime Delta Diner

Lancering Maritime Delta bestuur; ondernemers, markt en onderwijs adviseren het programma

Op 10 september 2019 is voor de eerste maal het nieuwe bestuur van Maritime Delta bijeen gekomen bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. Zij zullen het programma concreet gaan adviseren over de focus en activiteiten. De eerste meeting vond plaats bij Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht, tevens één van de leden.

Maritime Delta, inmiddels sinds 2012, is een succesvol samenwerkingsprogramma dat zich in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, kennis-en onderwijsinstellingen en brancheorganisaties inzet voor het versterken van dit cluster. Het programma is actief van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. En werkt hierin nauw samen met landelijke netwerken & initiatievenen is ook aangesloten bij het netwerk van Rotterdam Maritime Capital of Europe. Het programma wordt gecoördineerd vanuit InnovationQuarter, regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland.

In de totstandkoming van het nieuwe programma 2019-2021 was de wens om gedurende het programma door de markt (ondernemers/bedrijven) doorlopend feedback te krijgen op de uitvoering/functioneren. Om hier mee nog beter aan te sluiten over de behoeften en vragen die er leven.

Jan van der Wouw, Directeur digital business Royal IHC, en voorzitter van Maritime Delta bestuur:

“De wereld veranderd steeds sneller. Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, digitalisering, innovatie en human capital management hebben een enorme impact op organisaties. Samenwerking is de sleutel tot blijvend succes. Leren van en met elkaar, uitwisselen van ideeën en het creëren van begrip over deze ontwikkelingen, draagt bij tot een gezonde ontwikkeling van de organisaties in de maritieme delta.”

Het bestuur zal het programma onder meer concreet adviseren over de thematiek van bijvoorbeeld ideecafés of symposia. Ook heeft besluiten ze over de inzet van kwartiermakers en uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken die door het programma worden mogelijk gemaakt.

Maritime Delta bestuur:

  • Arie Koedood   (CEO/Owner – Koedood Marine Group)
  • Angelique Heijnen   (Group Human Resources Director – Huisman Equipment BV)
  • Arjen Dekker   (Algemeen directeur – Scheepswerf Slob)
  • Fulko Roos   (CEO/Owner – Royal Roos)
  • Jan van de Wouw (vz)   (Directeur digital business – Royal IHC)
  • Astrid Kee   (Lid college van bestuur – STC Group)
  • Jan Lokker   (Lid college van bestuur – Da Vinci  College)
  • Roel de Graaf   (Managing director – Netherlands Maritime Technology)
  • Hoofd Innoveren – InnovationQuarter

Het bestuur zal halfjaarlijks bijeenkomen. Edward Gilding, programma-coördinator zal in het bestuur optreden als secretaris. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel. Neemt u dan contact op met Edward Gilding via edward.gilding@innovationquarter.nl

Heavy-lift vessel Black Marlin van Boskalis veilig in Rotterdam aangekomen

Na een reis van 2 maanden vanuit Shanghai is de heavy-lift vessel Black Marlin van Boskalis veilig in Rotterdam aangekomen. De Black Marlin had een bijzondere lading: een ponton met 18 binnenvaartcasco’s en een kraanschip voor Concordia Damen Shipbuilding in Werkendam. Na het afzinken van het ponton worden de casco’s gelost en versleept naar de diverse werven in Rotterdam, de Drechtsteden én Werkendam.

Tientallen toeleveranciers en maritieme dienstverleners uit voornamelijk de regio Zuid-Holland en Noord-Brabant gaan er voor zorgen dat de casco’s getransformeerd worden tot hypermoderne schepen die hun steentje gaan bijdragen aan milieuvriendelijk vervoer. De eerste schepen worden naar verwachting eind dit jaar opgeleverd.

Een mooi visitekaartje van onze maritieme topregio!

 

Binnenvaart Centre of Excellence verbindt en innoveert

Binnenvaartondernemers en belanghebbenden van de sector gaan elkaar steeds beter vinden. Dat heeft het eerste jaar van het Binnenvaart Centre of Excellence bewezen. Kennis wordt gebundeld, concrete business owners dienen zich aan en de regionale trots op deze bedrijfstak wordt teruggebracht.

De vliegende start bracht mooie resultaten. Denk aan bijeenkomsten van het Platform Zero Incidents, concrete partnerships voor Technology Shipping, het nieuwbouwproject van lokale rondvaartonderneming Barone en de start van de Talent Innovation Pool van Hogeschool Rotterdam.

Afgelopen jaar zijn zestien potentiële projecten verkend, waarvan er zeven tot concrete resultaten hebben geleid. Ook staan er diverse initiatieven in de startblokken. De locatie van het Binnenvaart Centre of Excellence heeft reeds 500 bezoekers verwelkomd en dit aantal groeit nog altijd. Het netwerk waar de ondernemer en zijn schip centraal worden gesteld raakt bekend. Projectmanager Cees-Willem Koorneef: ‘Het Binnenvaart Centre of Excellence focust op innovatieve vraagstukken van ondernemers. We zien vooral de behoefte van ondernemers voor een ontmoetingsplek van waaruit aan inhoudelijke thema’s wordt gewerkt. De organisatie en samenwerking rondom de Zwijndrechtse Binnenvaartdagen die later dit jaar plaatsvinden is daar een goed voorbeeld van.’

Ook dit jaar werkt de projectmanager van het Binnenvaart Centre of Excellence aan het opzetten van projecten. Veelvoorkomende thema’s zijn het verduurzamen van het schip, het digitaliseren van bedrijfsprocessen en oplossingen voor de arbeidsmarkt. Oftewel; de toekomst van de binnenvaartsector. Waar aanbieders van oplossingen nog moeite hebben de schipper te vinden, kan het vakmanschap en de expertise uit de sector zelf meer worden ingezet bij innovatie. Het Binnenvaart Centre of Excellence is er om deze verbinding te maken.

Ziet u een kans voor een project? Neem contact op met projectmanager Cees-Willem Koorneef of bel 06-23693774.

 

 

 

 

Wat doet de Maritime Delta Netwerkmakelaar Sanne de Vleeschhouwer?

Als ik nieuwe mensen leer kennen en uitleg wat voor werk ik doe, dan ligt een sales pitch voor de hand. Niet voor een product of een dienst maar voor de maritieme sector. Vanaf mijn eerste werkdag bij de brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT), in juni 2013, ben ik nog meer van de maritieme sector gaan houden. In deze sector werken mensen met hart voor hun vak. Mensen die ideeën dankzij daadkracht en enthousiasme weten om te zetten naar duurzame concrete oplossingen voor hun klanten.

Sinds de start van de Maritime Delta is NMT als partner actief betrokken bij de uitvoering van het programma. Een belangrijk deel van onze leden is gevestigd in de regio Zuid-Holland en Werkendam en dankzij onze samenwerking kunnen we in deze regio meer activiteiten organiseren voor onderwijs en bedrijfsleven.

Als netwerkmakelaar voor de Maritime Delta breng ik (MKB)bedrijven in contact met opleidingen en studenten. Ook organiseer ik activiteiten om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Daarnaast ondersteun ik (MKB)ondernemers bij innovatietrajecten gericht op energietransitie en digitalisering. Bijvoorbeeld door hen te informeren over lopen innovatieprojecten, op zoek te gaan naar samenwerkingspartners of hen informatie en advies te geven over testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden. Dat klinkt misschien wat vaag, dus neem gerust contact met mij op om te zien wat ik voor u kan betekenen!

Mail Sanne de Vleeschhouwer – Maritime Delta Netwerkmakelaar

 

 

 

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei economie in de Maritime Delta aan

Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het Nederlands maritiem cluster bevindt zich in de Maritime Delta regio. Dat blijkt uit de Maritime Delta Monitor die op vrijdag 5 oktober trots werd overhandigd door wethouder Maarten Burggraaf (gemeente Dordrecht) aan Agnes Mulder, voorzitter Tweede Kamer commissie I&W. Hoe staat de sector er voor en welke koers varen we richting de toekomst?

Maritime Delta Monitor 2017 toont groei sector

De economie van de Maritime Delta groeit. Tussen 2014 en 2016 zijn het aantal bedrijfsvestigingen, de omzet en toegevoegde waarde van het cluster gestegen. Vergeleken met 2014 is het aantal bedrijfsvestigingen in 2016 zelfs met 24% toegenomen. Ook nam de werkgelegenheid van de Maritime Delta in dezelfde periode toe terwijl deze op landelijk niveau afnam. Maar liefst 43% van alle directe maritieme werkgelegenheid in Nederland bevindt zich in deze regio.

Belangrijkste aanbieder maritiem onderwijs

Ruim 52% van alle studenten in Nederland die een opleiding volgen in de maritiem-technische of logistieke hoek, doet dit in de Maritime Delta regio. De Maritime Delta heeft daarmee een strategische rol in het opleiden van toekomstig personeel voor het maritieme cluster in Nederland. De behoefte aan hoger opgeleid en technisch personeel neemt toe en er is behoefte aan personeel met ander type vaardigheden, zoals vaardigheden in ICT, data-analyse en smart technology zoals 3D-printen, IoT en/of big data. Deze kennis wordt alleen nog onvoldoende opgenomen in de lesstof. Het is van belang dat bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen om goed opgeleid personeel te creëren, zoals dit nu gebeurt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Emissievrij varen is in zicht

Vergroening is een van de belangrijkste innovatiethema’s op dit moment. Emissievrij varen wordt een steeds realistischer doel voor de Maritime Delta. Daarnaast positioneert de Maritime Delta zich als offshore wind hotspot, met een sterke profilering vanuit de haven van Rotterdam. Het cluster heeft alle kennis en kunde in huis om een grote bijdrage te leveren aan vergroening van de sector, maar ze loopt nog wel tegen belemmeringen aan zoals het ontbreken van launching customers, lange terugverdientijd en onzekere wet- en regelgeving.

Maritime Delta, Europese hotspot

Met de aanwezigheid van de Rotterdamse haven en rivieren naar het achterland is de Maritime Delta dé regio voor scheepvaart en maritieme industrie. De aanwezigheid van havens, reders, werven, toeleverende bedrijven, dienstverleners en kennis- en onderwijsinstellingen blijkt een succesfactor: er wordt vlot geschakeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Door haar innovatieve karakter en een sterke combinatie tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen kan de regio internationaal blijven concurreren.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie, Provincie Zuid-Holland: “Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld en de kracht van het cluster bevindt zich in Zuid-Holland. Iets om trots op te zijn, want deze toonaangevende maritieme delta levert al decennia indrukwekkende prestaties op het gebied van offshore en scheeps- en waterbouw.”

Bekijk hier de Maritime Delta Monitor 2017

De Maritime Delta Monitor: Iedere twee jaar maakt samenwerkingsverband Maritime Delta de stand op in maritiem Zuid-Holland en de gemeente Werkendam. Zowel harde cijfers als zachte ontwikkelingen zijn in kaart gebracht door onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met Netherlands Maritime Technology en Erasmus UTP.

MIIP project: Methanol als alternatieve brandstof

Het afgelopen jaar hebben Maritiem Kennis Centrum, TNO en TU Delft met steun (via de z.g. MIIP-regeling van Nederland Maritiem Land) van het Ministerie van EZK, de mogelijkheden onderzocht om methanol in te zetten om luchtemissies in de scheepvaart drastisch te verminderen. Hoewel LNG als alternatieve transportbrandstof inmiddels toegepast wordt in de maritieme sector zijn de investeringskosten en het ruimtebeslag aan boord vooral voor kleinere schepen relatief hoog. Methanol heeft vergelijkbare milieuprestaties als LNG, maar scoort duidelijk beter op de twee bovengenoemde terreinen. Lees hier meer.