Ideecafé: Onderwijs en bedrijfsleven zetten samen in op Smart Skills

Ideecafë: Onderwijs en bedrijfsleven zetten samen in op Smart Skills

Het ideecafé ‘Smart Skills’ werd gehouden tijdens de jaarlijkse Maritime Industry beurs in Gorinchem. De sessie werd verzorgd door Maritime Delta, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in het gebied van Tweede Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Door het slim verbinden van initiatieven versterkt Maritime Delta het innovatievermogen. De uitvoering van het programma ligt bij InnovationQuarter en Netherlands Maritime Technology.

Tijdens het Ideecafé “Smart Skills!” werd vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven besproken hoe technologische ontwikkelingen (Augmented reality, Big Data, IoT en Robotica) effect hebben op de scheepsbouw en scheepvaart.

Daniëlle Stok vertelde hoe het Scheepvaart en Transport College (STC Groep) leerlingen multi-inzetbare vaardigheden bijbrengt, zoals kritisch denken en communicerend vermogen, om ze voor te bereiden op de veranderende vraag in vaardigheden. Ook krijgen leerlingen inmiddels onderwijs met behulp van Augmented and Virtual Reality en Big Data.

Scheepswerf Slob maakt uitgebreid gebruik van innovatie op de werkvloer, vertelde Directeur Arjen Dekker. Zo worden robots gebruikt om snij- en laswerkzaamheden te automatiseren vanuit het TIMA project (Toegepaste Innovaties Maritieme Toepassingen). Binnen dit project wordt intensief samengewerkt met het onderwijs. Beide sprekers benadrukten de urgentie van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Naast het plenaire programma konden deelnemers workshops volgen. TWNKLS, een Nederlands bedrijf dat voorloopt op het gebied van Augmented Reality, verzorgde een workshop waarbij deelnemers een VR-bril konden dragen of een AR-onderwijstoepassing op een (speelgoed) Lamborghini konden zien. De Big Data-workshop werd georganiseerd door het bedrijf Landscape, dat gelieerd is aan Universiteit Leiden en uitgebreide ervaring heeft in advisering over Big Data aan de hand van een interactief kaartspel.

We kijken terug op een succesvolle bijeenkomst. Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het verder uitbouwen van jouw innovatieve maritieme concept? Neem dan gerust contact met ons op. Mail naar Hilde Veeken of bel 06 – 121 77 209.

 

Derde blog Maritime Delta door Peter Paul van Voorst tot Voorst van Skoon

Het derde blog van Maritime Delta blog is geschreven door Peter Paul van Voorst tot Voorst van Skoon

Waarom elektriciteit vergelijkbaar is met water

Nederland, waterland. De Nederlanders weten goed hoe om te gaan met water, maar kan deze expertise ook ingezet worden bij elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen? Tijd om te kijken naar de drie meest significante overeenkomsten tussen water en schone elektriciteit

  1. Er is meer dan genoeg

Net als water, is het aanbod aan energie meer dan genoeg om de samenleving te voorzien van groene elektriciteit. Waar de focus op het milieu toeneemt, neemt ook het aantal bronnen om deze energie uit te winnen toe. Energie uit zon en wind zijn de meest voorkomende. Maar wist u dat deze al worden aangevuld met energie uit golven, getijden en temperatuur- en hoogteverschillen.

2. Vraag en aanbod is niet in balans

Zoals ook met zware regenval op de ene plek en verwoestijning op de andere, hebben sommige gebieden te maken met een overschot aan elektriciteit, terwijl elders het elektriciteitsnet moeite heeft om te voldoen aan de vraag. In de glastuinbouw in Zuid-Holland wordt water vaak opgeslagen voor later gebruik, deze methode is ook essentieel voor een soepel verloop van de energietransitie.

3. De wereld draait erop

Tegenwoordig is men bijna even afhankelijk van elektriciteit als van water. ‘Betrouwbaar, veilig en schoon’ zijn eigenschappen die niet alleen aan water worden toegewezen, maar in toenemende mate ook aan elektriciteit. Oplossingen die bijdragen aan een goede verdeling van het aanbod aan elektriciteit, zijn in opkomst.

Dat klinkt ons als muziek in de oren. Bij Skoon Energy werken we hard aan de ontwikkeling van een dergelijke oplossing. Door het opzetten van een netwerk van mobiele energie opslag systemen. Slechts een jaar oud, zijn we al goed op weg om een hoeksteen in de efficiënte distributie van schone energie. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op: info@skoon.world of ga naar www.skoon.world.

Why electricity is very much like water

Holland, land of water. The Dutch sure know how to deal with water, but how can we put this expertise to good use when it comes to electricity generated by natural resources? Let’s look at three significant similarities between water and clean electricity.

  1. There is more than enough of it

Just like water, the amount of energy available would be more than enough to supply a sufficient amount of green electricity to run society on. With an increasing focus on the environment, the number of resources to harvest this type of energy, is increasing as well. Solar and wind energy are the most common. But did you know these are complemented by energy harvested from waves, tides and temperature and height differences? Just to name a few.

2. Supply and demand is out of balance

As is the case with heavy rain in one place and desertification in another, some areas have to deal with an excess of electricity while in another area the grid is struggling to meet demand. Just as the greenhouses in South-Holland store water for later use, storing clean electricity until it’s demanded by its users, is vital to ensure a smooth energy transition.

3. It runs the world

It is safe to say we’ve almost become as dependent on electricity as on water. ‘Reliable, safe and clean’, are not just attributes of water availability, but increasingly so for electricity. Therefore, solutions that contribute to distributing the supply of electricity to achieve a fair balance, are gaining traction.

This is music to our ears. We at Skoon Energy are working hard on developing such a solution. By setting up a network of large mobile energy storage units. Just a year old, we are already on our way to become a keystone in this efficient distribution of clean energy. Would you like to know more? Don’t hesitate to contact us:  info@skoon.world or visit: www.skoon.world.

Tweede blog Maritime Delta door Anouk van Helvert, Gemeente Rotterdam

Het tweede blog van Maritime Delta blog is geschreven door Anouk van Helvert, project manager bij Gemeente Rotterdam.

Grote kansen in de vergroening van de scheepvaart en autonoom varen

Mijn naam is Anouk van Helvert. Ik werk als projectmanager Maritiem op de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Het doel van gemeente Rotterdam is deze regio verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten als maritieme hoofdstad van Europa. Mijn opgave hierin is om voor de scheepsbouw & offshore een vestigingsklimaat te creëren voor vernieuwing en vergroening en te zoeken naar de niches voor Rotterdam. Uiteraard, samen met alle andere publieke partijen, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen.

De Maritime Delta als publiek-private samenwerking is een mooi instrument om nieuwe innovatie- en onderwijstrajecten van de grond te krijgen waarvoor samenwerking nodig is. Juist gericht op ontwikkelingen in de markt en technologieën die nog volop in ontwikkeling zijn zoals slim onderhoud, smart shipping, emissieloos kunnen varen en windenergie. Een mooi voorbeeld is het Fieldlab Smart Maintenance of Ships.

Een van de leukste dingen van de sector is de mentaliteit van continu doorpakken en bezig zijn met innovatie. Vaak wordt gezegd dat de maritieme sector traag is in vernieuwing, ik ervaar dat helemaal niet zo. Bedrijven zijn bezig met het bedenken van oplossingen voor de grootste uitdagingen.

Er verandert veel op het gebied van wetgeving en wat er technologisch mogelijk is en in een razend tempo. Als stad kun je daar natuurlijk van profiteren door erop in te spelen. Grote uitdagingen en kansen liggen wat mij betreft in de vergroening van de scheepvaart en autonoom varen. Daar zal de overheid een belangrijke rol in moeten spelen, ook wij als gemeente. Dus heb je goede ideeën en hebben we nog geen kennis gemaakt, zou ik het leuk vinden om dit zo snel mogelijk te doen!

 

Anouk van Helvert is projectmanager op de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Heb je een goed idee? Bel met Anouk op telefoonnummer 06 – 22525818 of mail naar a.vanhelvert@rotterdam.nl

Mare Straetmans

Kick-off Maritime Delta blog door Mare Straetmans, PortXL

De eerste Maritime Delta blog wordt geschreven door Mare Straetmans, Managing Director bij PortXL.

De  maritime sector in Zuid Holland: zo cruciaal! Maar hoe zit het met de ambitie?

Mijn mooiste ervaringen zijn het beklimmen van een grote olietanker voor een inspectie, het meevaren op een van de patrouilleboten van het havenbedrijf en het binnenhalen van de Pioneering Spirit toen die voor het eerst de haven kwam binnen gevaren. Dan voel je je weer even dat kind op de basisschool die voor het eerst Sinterklaas ziet, of een balletje mag trappen in een groot voetbalstadion.

En dan spreek ik met 16 en 17 jarigen in een school op Rotterdam Zuid. Op de vraag of zij graag willen werken in de maritieme sector (“de haven”) komt het antwoord: “Echt niet. Dat is zo vies en zwaar werk. Dat ga ik nooit doen.”. Wat je ook van die reactie vindt, het is blijkbaar het beeld dat leeft van de maritieme sector.

We weten allemaal dat het tegenwoordig anders is. PortXL heeft net weer 14 startups van over de hele wereld geselecteerd die nieuwe oplossingen met blockchain, drones en een ultra slimme machine om drybulk schepen van binnen schoon te maken, met zich mee brengen. De huidige maritieme wereld…. toch?

Volgens mij is dat sterk afhankelijk van hoe snel onze sector is met het adopteren van deze technologieën. We zien dat de rest van de wereld écht in beweging aan het komen is als het gaat om het adopteren van nieuwe technologieën. En gelukkig, volgens ons perspectief vanuit PortXL loopt Zuid Holland hierin nog voorop. Maar toch is onze snelheid volgens mij nog niet groot genoeg. Serieuzer inzetten op innovatie, meer investeren, meer ondernemen en vooral ook jong talent aantrekken is van belang. Het hebben van serieuze ambities, vooral ook op duurzaamheidsgebied, is de enige manier om jongeren/talent aan trekken. Dus emissieloze schepen, de groene haven, dé grootste hub van maritieme en logistieke data wereldwijd, dat zijn ambities waar de nieuwe generatie zich graag aan verbindt. Maar ik hoor deze ambities nog niet.

PortXL draagt in ieder geval haar steentje bij: Wij willen de grootste nieuwe technologie hub in de wereld zijn, in de sectoren maritiem, logistiek en energie!

Mare Straetmans is Managing Director bij PortXL, de eerste haven accelerator ter wereld. Ieder jaar worden tussen de 10 en 15 haven-gerelateerde start-ups en scale-ups van over de hele wereld geselecteerd om deel te nemen aan een accelerator programma van 100 dagen in Rotterdam. Voor meer informatie kunt u www.portxl.org bezoeken.

Rijk en regio Zuid-Holland zetten in op versterking maakindustrie

De regio Zuid-Holland kent van oudsher veel maakindustrie. De scheepvaart, de tuinbouw en de luchtvaart profiteren daarvan. De toepassing van nieuwe digitale productieprocessen en het gebruik van robots begint langzaam voet aan de grond te krijgen. Dat is een belangrijk want op die manier krijgt de maakindustrie toekomst. Een groep innovatieve ondernemers pioniert en zo zijn vele fieldlabs ontstaan in Zuid-Holland, waarvan acht rondom Smart Manufacturing.

De acht fieldlabs, InnovationQuarter, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland hebben eind 2017 de handen ineengeslagen en Smart Industry Hub SMITZH opgericht: Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Dit initiatief zorgt ervoor dat Zuid-Hollandse ondernemers met vragen over automatisering terechtkunnen bij één duidelijk loket. Het ministerie van EZK sluit nu aan en geeft daarmee een extra impuls aan de sector in de regio.

Lees hier meer.