MKB Katalysatorfonds bestaat vijf jaar Maritime Delta

Lustrum MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden bestaat 5 jaar

Lustrum MKB-Katalysatorfonds: Drechtsteden stimuleert al 5 jaar
succesvol innovaties binnen het MKB. Innovatief idee? Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt subsidie en steun aan ondernemers in de regio

Het MKB-katalysatorfonds viert dit jaar het lustrum. In 2016 riepen de Drechtsteden-gemeenten het fonds in het leven om bedrijven in de (maritieme) maakindustrie te ondersteunen met het verder brengen van hun innovatie. Ondernemers in de regio kunnen sindsdien een beroep doen op het fonds voor o.a. een kennisvoucher, een haalbaarheidsonderzoek of het ontwikkelen van een prototype. In de afgelopen 5 jaar kregen 29 bedrijven in Drechtsteden steun bij hun innovatieve projecten, met in totaal een subsidiebedrag van 665.903 euro, waarbij de bedrijven zelf ruim 1,7 miljoen euro investeren. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van innovatie en uiteindelijk werkgelegenheid in de Drechtsteden.

“Mkb-ondernemers kunnen voor de eerste fase van hun innovatieplannen veelal niet terecht bij reguliere financiers. De risico’s zijn daarvoor te groot. Terwijl innovatie wel de drijvende kracht achter de (maritieme) maakindustrie in onze regio is,” legt wethouder Maarten Burggraaf uit. “Financiering in de eerste fase van innovatieontwikkeling blijft zowel voor jonge- (start-ups en scale-ups) als gevestigde mkb-bedrijven daarom een knelpunt om de stap naar een nieuw of verbeterd product of proces te maken. Het MKB-katalysatorfonds heeft in de afgelopen 5 jaar zijn waarde bewezen en laat zien dat we als regio met een herkenbaar en laagdrempelig fonds ondernemers concreet kunnen helpen. Het MKB-katalysatorfonds past in onze brede aanpak om bedrijven in onze regio te laten groeien en uiteindelijk daarmee te zorgen voor behoud en groei van werkgelegenheid.”

Van kennis tot onderzoek
Urban Deltas en Netics waren de eerste twee bedrijven die een financiering uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ontvingen. Hun projecten ‘Modulair Drijvend Groen’ en de ‘Baggerfabriek’ zijn innovatief, vergroten de potentie voor economische groei in de regio en versterken het economische ecosysteem in de Drechtsteden. Bedrijven uit de regio kunnen voor dit soort innovatie projecten een tegemoetkoming in de kosten aanvragen onderverdeeld in vier categorieën: voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoekvraag, voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product, het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om in te schatten of het innovatieproject haalbaar, of voor het opzetten grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten. Zo ontwikkelde 10XL met subsidie een prototype voor een hybride 3D-printer en Edorado Marine BV een prototype voor een elektrische speedboot, bedacht Marine Innovators het Sitting Up System, een innovatief installatieconcept voor windmolens op zee en onderzocht Holland Shipyards het hergebruik en overbrengen van energie van veerboten tijdens het aan- en afmeren. Allen met een bijdrage vanuit het fonds. De innovatieprojecten vallen hierbij binnen minimaal één van de thema’s en speerpunten van het fonds: duurzaam varen, delta technologie en slimme maakindustrie.

Meer dan alleen geld voor innovatieve projecten
De subsidie die ondernemers ontvangen is een cofinanciering tot 50% voor het verwerkelijken van innovatieve concepten. Bedrijven investeren dus ook altijd zelf minimaal de helft van de kosten van de ontwikkeling van hun innovatie. Het fonds onderscheidt zich hierbij onder meer door de laagdrempeligheid en de snelle doorlooptijden. Bovendien beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde ondernemers uit de gehele regio de aanvragen die binnenkomen. Maar dat niet alleen; het fonds biedt ook belangrijke andere diensten aan zoals toegang tot netwerken en advies. Hiervoor werkt het nauw samen met de Duurzaamheidsfabriek, van waaruit de innovatieve ondernemers bovendien toegang hebben tot faciliteiten, kennis en relevante netwerken in het onderwijs en bedrijfsleven. Belangrijk bijkomend voordeel van het fonds is dat bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot Europese investeringsfondsen.

Jaarverslag 2020 met overzicht alle projecten
In het jaarverslag van 2020 is alles te lezen over ontwikkelingen van afgelopen jaar. Ook is hierin een overzicht te vinden van alle projecten die in de afgelopen 5 jaar subsidie hebben ontvangen uit het fonds. Het jaarverslag is hier te lezen.

Innovatief idee? Neem contact op!
Het MKB-katalysatorfonds nodigt nog steeds innovatieve ondernemers uit om zich te melden voor een subsidieaanvraag. Dit kan via de website: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Bekijk hier de video ‘Het MKB-katalysatorfonds bestaat 5 jaar’

Geschiedenis MKB-Katalysatorfonds
Alle Drechtsteden-gemeenten zagen in 2015 het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te ondersteunen en stemden dat jaar in met het opstarten van een MKB-fonds om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de regio te stimuleren en ondersteunen. In 2016 ging het fonds definitief van start. Er kwam een half miljoen beschikbaar voor ondernemers voor de concretisering van innovatieve ideeën. In de eerste fase financierde het fonds 19 innovaties in de Drechtsteden. Op 31 december 2018 liep de regeling van het MKB[1]katalysatorfonds af. De zeven gemeenten onderschreven het belang om de innovatiekracht van het regionale mkb te blijven ondersteunen en stemden daarom op donderdag 7 februari 2019 in met de continuering van de subsidieregeling voor het MKB-katalysatorfonds voor in ieder geval 2019. Het werd dat jaar aangevuld tot € 145.000. Met de verhoging van het subsidiebudget kan het fonds tot het einde van de looptijd op 1 januari 2020 op volle sterkte blijven functioneren en de innovatiekracht van de (maritieme) maakindustrie ondersteunen. Op dat moment wordt gewerkt aan een vervolg van het fonds voor de periode hierna. De Drechtsteden-gemeenten concluderen dat het fonds nog steeds bijdraagt aan de innovatiekracht van de regio en wordt het fonds wederom doorgezet tot eind 2022.

Elemental Water Makers, a solution to make seawater drinkable

This labelled clean technology uses renewable energy to desalinate seawater.

If you are a woman living in a remote village in Africa, you could be spending up to three hours a day fetching water for your family. Maybe your children would come along to help you, missing school. The water you would get from a local pond or well would be dirty, making your children sick. But since the only alternative, water for sale brought from afar, is unaffordable, you would have no choice but to continue.

This situation is typical for many poor communities around the world suffering from water scarcity. One of them is the village of Efoetsy in Madagascar. Located on the dry South-Western coast of the island, it gets less than 400 mm of rain per year. The villagers survive by farming, fishing, and picking fruit and vegetables. However, even this lifestyle is becoming difficult to maintain due to droughts and water scarcity.

Years ago, Dutch engineer Sid Vollebregt was on a trip in Madagascar and was struck by the suffering he saw caused by lack of access to freshwater. Back in the Netherlands, he decided to do something about it.

The water crisis

About 70 percent of the Earth’s surface is covered by water, but most of it is saline. According to the National Geographic, only 2.5 percent of all water on our planet is fresh, and only 1 percent of that is easily accessible (the rest is in snow and glaciers). Most of this freshwater needs to be purified to be safe for human consumption.

With a rapidly growing population, it is no surprise that millions of people in the world do not have access to safe drinking water. Experts estimate that about 4 billion people, or two-thirds of the world’s population, experience “severe water scarcity” for at least a month of a year. Half a billion people experience it all year round.

Lack of access to safe freshwater creates or contributes to a host of problems. The most obvious one is disease. People who do not have access to safe drinking water have to get their water from unreliable sources, which often makes them sick. The World Health Organization (WHO) estimates that at least 2 billion people globally drink water from sources contaminated with feces.

Another problem is that people, often women and girls, must travel long distances to get to these water sources. This takes time that could have been spent studying (for children) or working, thus trapping communities in a cycle of poverty. Women and girls are also in danger of being attacked during these long walks.

Many communities facing water scarcity do have access to an abundant water source – the sea. Seawater is not suitable for human consumption, but a solution does exist: desalination.

Making seawater potable

Desalination is the process of removing salt from seawater, making it drinkable. This is done either by boiling the water and collecting the vapor (thermal) or by pushing it through special filters (membrane). The problem is that this process requires vast amounts of energy, making it unaffordable for impoverished communities and exacerbating climate change. Still, the world’s growing population and the demand for potable water mean that the market for desalinated water is expected to grow, at about 9% per year in the next five years, according to one estimate.

Sustainable desalination

Back in the Netherlands, Vollebregt enlisted his friend and fellow engineering student Reinoud Feenstra to work on developing a desalination technology powered by renewable energy.

The result was a system that relies on solar or other renewable energy to treat water, thus making desalination carbon-free. This makes it both much more affordable and sustainable. The engineers founded a company to help spread their invention, called Elemental Water Makers.

The company’s award-winning patented technology provides off-grid solar-powered desalination to communities experiencing water scarcity around the world. It is used both by private businesses, such as island resorts, and communities, such as the one in Madagascar.

Elemental water chart

For all the life-changing potential of desalination technology, there are usually two key concerns about it. One is energy – traditional desalination uses a lot of it, thus contributing to the vicious cycle of energy use, leading to climate change, leading to or exacerbating water scarcity. Solar desalination breaks this vicious cycle, creating a carbon-free source of freshwater.

The other concern is brine. Brine, the byproduct of desalination, is highly concentrated salt water. It is usually pumped back into the sea and, because of its high concentration, is damaging to the marine ecosystem. The technology used by Elemental Water Makers addresses this by applying a low recovery ratio to the seawater – meaning that the brine is only slightly saltier than the original seawater. Additionally, because of the small scale of the projects, there is no single dumping spot with a high concentration of pollution. Having many small-scale projects instead of a few large ones not only minimizes the impact on the marine ecosystem but also increases resilience.

Safe, sustainable water for Efoetsy

Now Elemental Water Makers has brought its technology to Madagascar. Through the Elemental Water Foundation, its charity arm, and supported by several non-profit organizations, the company has just built an off-grid solar desalination plant in the village of Efoetsy. The plant produces 15,000 liters of safe drinking water per day and employs local workers to maintain it and sell the water. A 20-liter jerrycan produced by the plant costs 80 percent less than one brought in from afar, making it affordable. This means women and children do not need to spend hours fetching water anymore, focusing instead on school, home, or work. And because the water is safe to drink, the community will be much healthier. All with the power of the sea and sun.

Written by Orange Bird Agency 

Masterplan voor emissieloze scheepvaart Maritime Delta

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart.

Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Het herstel na de coronapandemie biedt een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken we onze internationale concurrentiepositie.”

Achtergrond
De Nederlandse maritieme sector, inclusief de zee- en binnenhavens, staat borg voor circa 680.000 banen en 72 miljard euro per jaar aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.” De wereld staat voor een enorme verduurzamingsopgave. De scheepvaart is geen uitzondering op de benodigde energietransitie naar een klimaatneutrale samenleving. In 2019 sloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. In de green deal zijn ambities en doelen opgenomen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Het maritiem masterplan volgt deze op als een concrete roadmap naar 2030.

6 mei: Webinar R&D-regeling Maritiem Masterplan
Op donderdag 6 mei aanstaande van 13:30 tot 15:30 uur organiseert Nederland Maritiem Land een tweede webinar over het Maritiem Masterplan.

Dit keer staan we uitgebreid stil bij de Research & Development-regeling die naar verwachting op 17 mei a.s. opengaat en half augustus zal sluiten. Tijdens het webinar staan twee onderwerpen centraal: de inhoud van de R&D-regeling en uw vragen daaromtrent en mogelijke projecten binnen het R&D-programma. Wij zullen stil staan bij de thema’s van de consortia in wording en toelichten welke onderzoekslijnen verdere kansen bieden.

Voor aanmelden klik hier.

Maritiem TechPlatform Maritime Delta

Maritiem TechPlatform – RIF aanvraag gehonoreerd!

Dwars door alle ruwe wateren rondom corona en veel eerder dan verwacht, is onze RIF opschalingsaanvraag Maritiem Techplatform (MTP) gehonoreerd!

Dit betekent dat de subsidie wordt verleend en wij definitief met elkaar aan boord stappen om de doelstellingen die we samen met u gedefinieerd hebben, te realiseren. We kunnen de hybride leeromgevingen gaan inrichten, een practoraat opzetten en het maritieme onderwijs innoveren. Goed nieuws dus voor de (toekomstige) werkers in de maritieme maakindustrie!

Grote dank aan alle betrokken partijen voor de steun en input die geleverd zijn de afgelopen periode. We zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Meer lezen over het Maritiem TechPlatform? Klik hier.

Working across generations Maritime Delta

Working across generations – evenement 20 mei 2021

De cultuur van de maritieme sector wordt omschreven als “traditioneel”. Young professionals voelen zich niet altijd gehoord en de gevestigde orde begrijpt niet waarom deze groep zich voornamelijk bezig wil houden met innovatie en energietransitie.

Om beter te kunnen samenwerken gaan de jongeren en de gevestigde orde met elkaar in gesprek om te onderzoeken hoe ze samen de transitie in de maritieme sector kunnen versnellen. Wat kunnen “zij die de dienst uitmaken” leren van de gedreven, ambitieuze maar 32-uur-in-de-week-werkende jongeren? En hoe kunnen de jongeren leren van de lessen van de “old boys (en girls!)”. Welke stappen hebben zij gezet toen ze aan het begin van hun carrière stonden?
Datum: 20 mei 2021
Tijd: 17:00 – 18:30 uur

Programma
Welkom door Jan van Dinther – jong haventalent 2021
Introductie sprekers

Presentaties
–    Presentatie ambitie van jong haven talent – Jan van Dinther – Jong haventalent 2021
–    Presentatie regionale maritieme agenda, welke rol de cultuur van de sector speelt en hoe op C-level tegen behoud van Young Professionals wordt aangekeken – Peter Goedvolk
–    Presentatie CargoSnap en digitalisering van de sector – Daria Kremenskaia – Business devolpment manager CargoSnap
–    De innovatiemakelaar, hoe jongeren in gesprek gaan met hun directie om talent voor de sector te behouden en de energietransitie te versnellen – Ashley Hofmann Buccaneer Delft

Paneldiscussie
Afsluiting

Locatie
Indien mogelijk hybride bij RDMNext

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden

Organiserende partners
Maritime Delta, RMSC, Havenvereniging Rotterdam, Rotterdam Port Promotion Council, Deltalinqs, CHIO Port Club Rotterdam