Blog: RH2INE Over de grenzen samenwerken aan schoon goederenvervoer

Mobiliteit heeft effect op de kwaliteit van de leefomgeving. Op allerlei manieren werkt de provincie Zuid-Holland daarom aan duurzame en veilige mobiliteit. Hiermee sluiten we aan op de maatschappelijk relevante opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en een gezonde en veilige leefomgeving.

Waterstof is een van de duurzame oplossingen voor schoner transport over weg en water.

Waterstof als duurzame energiebron
De provincie Zuid-Holland is samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen initiatiefnemer van RH2INE: Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Een kickstart naar zero-emissie transport. RH2INE richt zich nu eerst op schoon goederenvervoer over water. De ambitie is om in 2030 minimaal 12 schepen te kunnen laten varen op waterstof op de corridor Rotterdam, Duisburg en Keulen (Rhine – Alpine route) met minimaal 3 waterstofvulstations.

Samen met deelstaat Noordrijn-Westfalen wil de provincie Zuid-Holland private partijen helpen de toepassing van waterstof – voor binnenvaartschepen en zwaardere vrachtwagens – te realiseren door drempels weg te nemen, kennis uit te wisselen en consortia te vormen. Inmiddels zijn ongeveer 30 partijen aangesloten, waaronder de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo. Het doel is om schone waterstof snel en veilig toegankelijk te maken voor transport langs de Europese corridors van Rotterdam naar Keulen.

Wat doet RH2INE?
RH2INE zet zich op verschillende manieren in om de kickstart naar zero-emissie transport met waterstof gerealiseerd te zien. Zo bouwen we samen aan een sterk netwerk van partijen uit de gehele waardeketen, zowel in Nederland als in Noordrijn-Westfalen en zowel privaat als publiek. We bouwen kennis op en willen deze in de praktijk verder doorontwikkelen. Daartoe zet RH2INE zich in om Europese fondsen binnen te halen om de internationale binnenvaart te versterken, ervoor te zorgen dat meer goederen over het water vervoerd worden en dat dit op een duurzame manier gebeurt: met waterstof als energiebron. Op dit moment wordt met een bijdrage uit CEF (financieringsinstrument van de Europese Unie) een kickstart studie uitgevoerd naar de randvoorwaarden om het varen op waterstof mogelijk te maken. Er vinden studies plaats op het gebied van (technisch) onderzoek, veiligheid en regelgeving. Zo draagt RH2INE bij aan de nationale klimaatambities en de Europese Green Deal.

Interesse?
Hoe meer partijen zich aansluiten bij RH2INE, hoe beter dit initiatief van de grond komt. Bij RH2INE zijn partijen uit de gehele waterstofketen betrokken, vanuit de industrie, verladers, vervoerders, havens, kennisinstellingen en publieke partijen.

Heb je interesse om je als partner aan te sluiten of heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Lilian Froitzheim – Leijs via l.froitzheim@pzh.nl. Zij is projectleider RH2INE namens de provincie.

Bekijk hier de video RH2INE: over de grens samenwerken aan schone brandstof voor goederenvervoer Province Zuid-Holland.